Main Image

Arbeidsrett

Vi kjenner arbeidslivets spilleregler.

Norsk arbeidsliv er i rask endring. Det gjelder også de lovene og reglene som gjelder for forholdet mellom partene i arbeidslivet, dvs. arbeidstaker og arbeidsgiver.
I de fleste bedrifter er de ansattes kunnskap og erfaring den viktigste ressursen. Feiltrinn og konflikter i arbeidslivet kan få store konsekvenser, både for bedriftens økonomi og for enkeltmenneskers liv.

Våre advokater bistår i alle typer saker som kan oppstå i arbeidslivet. Vi utarbeider gode arbeidsavtaler, er sparringspartnere for ledelsen i det daglige HR-arbeidet og bistår ved avvikling av arbeidsforhold.

Spør oss hvis du trenger hjelp med:
 • utarbeidelse av arbeidsavtaler, herunder vurdering av konkurranseklausuler
 • arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
 • oppsigelse og avskjed, herunder fratredelsesavtaler
 • nedbemanning og omorganisering
 • utarbeidelse av skriftlige varslingsrutiner
 • utarbeidelse og gjennomgang av konkurranseklausuler
 • pensjon – samarbeid med ekstern kompetanse
 • tariffavtaler
 • allmenngjøringsloven – solidaransvar, herunder bruk av utenlandsk arbeidskraft
 • løpende rådgivning i generelle personalspørsmål
 • forhandlinger og prosedyre
W:
H: