Endringer i arbeidsmiljøloven for å sikre tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold
08.01.2024 | Arbeidsrett
Skrevet av: Advokatfullmektig Camilla Onshuus

Fra og med 1. juli 2024 innføres det flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til å sikre arbeidstakere tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold.

 

En særlig viktig endring gjelder kravene til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. Endringen innebærer at listen over forhold som arbeidsgiver skal opplyse arbeidstakerne om utvides. Det gjøres også endringer i arbeidsmiljølovens regler om prøvetid. I tillegg lovfestes det en rett for deltidsansatte og midlertidig ansatte til å få en skriftlig begrunnelse fra arbeidsgiver dersom de forespør tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

I denne artikkelen gir vi en oversikt over lovendringene. For deg som er arbeidsgiver kan det være lurt å følge med, slik at du er godt forberedt på nødvendige endringer.

 

Endringer i arbeidsmiljølovens krav til den skriftlige arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven § 14-6 lister opp minimumskrav til den skriftlige arbeidsavtalen. Dette er de nye kravene som stilles til innholdet fra 1. juli 2024:
 

  • Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
  • I tillegg til informasjon om rett til ferie/feriepenger og reglene for fastsetting av ferietidspunkt, skal det opplyses om eventuell rett til annet betalt fravær.
  • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
  • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid (merarbeid og overtid).
  • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
  • Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak.
  • Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

 

I tillegg til de nye kravene til innholdet i arbeidsavtalen gis en ny regel om at den skriftlige arbeidsavtalen skal foreligge senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Dette gjelder når arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn en måned. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal den skriftlige arbeidsavtalen foreligge umiddelbart.

 

Når må arbeidsavtalene justeres?

For arbeidsforhold som allerede eksisterer den 1. juni 2024, skal den skriftlige arbeidsavtalen suppleres i tråd med endringene dersom arbeidstakeren anmoder om det. Arbeidsgiver må da supplere arbeidsavtalen så tidlig som mulig, og senest etter to måneder.

Alle nye arbeidsavtaler som skal inngås etter 1. juni 2024, må være i tråd med de endrede kravene i loven.

 

Vi råder alle arbeidsgivere til å oppdatere sine maler for arbeidsavtaler så snart som mulig. Vi bistår dere gjerne i prosessen.

 

Endringer i arbeidsforholdet

Det innføres også en endring som strammer inn tidsfristen for når arbeidsgivere plikter å informere arbeidstakerne om endringer i arbeidsforholdet. Den nye regelen innebærer at arbeidsgiver må ta inn endringene i arbeidsavtalen så tidlig som mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Tidligere var det tilstrekkelig at endringer ble tilføyd en måned etter at endringen trådte i kraft.

 

Ny presumsjonsregel om fast ansettelse eller stillingsprosent ved manglende informasjon

Arbeidsgivere plikter å opplyse om stillingen er midlertidig og om stillingens omfang i arbeidsavtalen til den enkelte. Inntil nå har vi ikke hatt uttrykkelige regler om hvilke konsekvenser det får dersom arbeidsgivere misligholder denne plikten, men fra neste år innføres det nye presumsjonsregler.

 

Reglene innebærer at manglende informasjon fra arbeidsgiver vil kunne medføre at det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse og/eller det stillingsomfanget som arbeidstakeren selv påstår, hvis ikke arbeidsgiver sannsynliggjør noe annet.

 

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om prøvetid

Prøvetid ved midlertidige ansettelser

Det innføres for det første en ny regel som gjelder prøvetid ved midlertidige ansettelser. Den nye regelen innebærer at prøvetiden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

 

Inntil nå har det ikke vært gitt noen særregler for prøvetid ved midlertidige ansettelser, og i prinsippet har det vært mulig å avtale en prøvetid på hele arbeidsforholdets varighet, dersom stillingen har hatt seks måneders varighet.

 

Prøvetid i samme eller likeartet stilling i samme virksomhet

For det andre lovfestes det en ny regel om prøvetid ved fortsettelse i samme eller likeartet stilling i samme virksomhet. I bestemmelsen heter det for det første at det ikke kan avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal «fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet». Videre står det at «ved fast ansettelse kan ny prøvetid likevel avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder».  

 

Regelen som innføres er en lovfesting av det som fra før er gjeldende praksis ved avtale om prøvetid i samme eller likeartet stilling i samme virksomhet. Første punktum i bestemmelsen gjelder uavhengig av om arbeidstakeren har vært ansatt i en midlertidig eller fast stilling fra før, og uavhengig av om den nye stillingen er midlertidig eller fast. Annet punktum gjelder kun ved overgang til fast stilling.

 

Ny bestemmelse om forespørsel fra deltidsansatte og midlertidig ansatte om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

Det innføres også en ny bestemmelse som gir deltidsansatte og midlertidig ansatte rett til å få en skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om en ansettelsesform med tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Arbeidstakeren må ha vært ansatt i mer enn seks måneder eller være ferdig med eventuell prøvetid for å ha rett til å be om begrunnelse. Arbeidsgivers skriftlige svar skal gis innen en måned etter at forespørselen fant sted.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.