Main Image

Oppdragsvilkår

1. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver (Klienten) er den som har rettet henvendelse til Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS (SN). Når henvendelsen skjer på vegne av en juridisk person / et selskap, innestår den som tar kontakt, for at vedkommende har de nødvendige fullmakter, og for nødvendig informasjonsflyt i egen organisasjon. SN forholder seg i oppdraget til den som har henvendt seg på vegne av Klienten, med mindre annet er avtalt. Hvis annet ikke klart fremgår av opp­draget, forbeholder SN seg å ta kontakt med Klientens ledelse i sakens anledning, om nødvendig også uten på forhånd å informere den som har henvendt seg til SN.
 

2. Oppdraget

Oppdraget omfatter og er begrenset til det som er beskrevet i særskilt Oppdragsbekreftelse fra SN til Klienten.


3. Utførelse av oppdraget

Ansvarlig for gjennomføring av oppdraget overfor Klienten, er den advokaten i SN som fremgår av Oppdragsbekreftelsen. SN forbeholder seg retten til å benytte andre advokater i SN til å bistå den ansvarlige advokaten, der dette finnes hensiktsmessig ut fra en faglig, økonomisk eller kapasitetsmessig vurdering, og der dette ikke innebærer en øket økonomisk belastning for Klienten.

Vi vil kommunisere med den av Klientens ansatte, samarbeidspartnere eller rådgivere som anses hensiktsmessig i hvert enkelt oppdrag og i det enkelte forhold. Hvis oppdraget er underlagt spesiell konfidensialitet eller det er bestemte personer som har myndighet til å diskutere forholdet, må vi få beskjed før oppdraget påbegynnes.

 

Vi legger til grunn at Klienten aksepterer kommunikasjon via e-post, til tross for at dette ikke er en 100 % sikker kommunikasjonsmåte og at informasjon kan forsvinne, komme på avveie mv. Hvis det ikke er ønskelig at vi kommuniserer via e-post, ber vi om tilbakemelding så snart som mulig og helst før oppdraget påbegynnes.

 

SN vil utføre oppdraget innenfor faglige, økonomiske og tidsmessige forsvarlige rammer. Dette forutsetter at Klienten gir all nødvendig informasjon i tilknytning til oppdraget så snart som mulig etter forespørsel fra SN.
 

Klienten vil motta kopi av all korrespondanse i saken, og vil bli orientert om fremdriften i utførelsen av oppdraget.
 

4. Taushetsplikt og rapportering

SN er underlagt lovpålagt taushetsplikt og skal ikke videreformidle konfidensiell informasjon mottatt fra Klienten med mindre vi får beskjed om det. SN legger til grunn at taushetsplikten overfor Klienten ikke er til hinder for at opplysninger om oppdraget kan gis øvrige advokater/medarbeidere i SN. 

 

SN vil ikke benytte utenforstående bistand ved behandling av oppdraget, uten at dette på forhånd er avtalt med Klienten. Der utenforstående bistand benyttes, legger SN til grunn at Klienten fritar SN for taushetsplikten i nødvendig utstrekning.  SN forutsetter også at Klienten fritar SN for taushetsplikten i den grad henvendelse til utenforstående er nødvendig for utførelsen av oppdraget.

 

Der opplysninger om oppdraget gis utenforstående som nevnt ovenfor, vil SN understreke viktigheten av diskresjon overfor vedkommende.

 

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering vil det bli innhentet firmaattest eller avkrevd kopi av legitimasjonspapirer før oppdraget kan iverksettes. Opplysningene vil bli oppbevart og slettet i henhold til lovens bestemmelser. I tillegg til å foreta identitetskontroll av våre klienter, er vi pålagt å vurdere de transaksjoner som vi deltar i planleggingen eller utførelsen av.
 

5. Personvern

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil SN behandle personopplysninger mottatt eller innhentet fra Klient eller Klients kontaktperson, herunder også særlige kategorier

personopplysninger om nødvendig, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og vår personvernerklæring.

 

Personopplysningene kan overføres og utleveres til andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer og andre samarbeidspartner, hvis det er nødvendig for å utføre oppdraget eller oppfylle lovpålagte forpliktelser.

 

SN vil også benytte kontaktinformasjonen til å sende nyhetsbrev, informasjon om seminarer, foredrag og andre arrangementer mv. Slik utsendelse vil også kunne skje etter at oppdraget også kunne skje etter at oppdraget er avsluttet. Mottakere av våre utsendelser kan alltid reservere seg mot fremtidige utsendelser ved å melde seg av distribusjonslisten.

Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting og sletting av sine personopplysninger under visse omstendigheter.

 

Behandlingsansvarlig etter personopplysnings, loven er SN ved ledende partner. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat eller ledende partner kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i SNs personvernerklæring: https://www.svenssonnokleby.no/no/personvernerklaering


6. Interessekonflikt

Hvis det på grunn av opplysninger som fremkommer i saken, etter at SN har påtatt seg et oppdrag, oppstår interessekonflikt i forhold til SNs øvrige klienter eller forbindelser, kan SN fratre oppdraget uten annen begrunnelse enn at det har oppstått en interessekonflikt.


7. Salær og utlegg

Hvis ikke annet fremgår av Oppdragsbekreftelsen, vil SN beregne salæret etter medgått tid. Minste timeenhet er 15 minutter.

 

Ved salærfastsettelsen tar vi også i betraktning de involverte advokatenes erfaring og kompetanse, sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, og tidsfrister som gjelder for oppdraget.

 

Klienten plikter å betale salær og omkostninger for den bistand som er ytet fra SN, uavhengig av saksutfallet og av om oppdraget fullføres.

 

I tillegg til salær og utlegg/omkostninger kommer eventuell merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende regler. Alle salærer som opplyses til eller avtales med andre klienter enn privatpersoner, er eksklusive merverdiavgift.
 

SNs timesatser er gjenstand for årlig justering, normalt fra 01.01. De nye timesatsene vil være gjeldende fra den dato justeringen iverksettes, og dette vil også gjelde for pågående oppdrag hvis  ikke annet er avtalt.

 

Alle utlegg og omkostninger som påløper i tilknytning til utførelsen av oppdraget, som rettsgebyrer, innhenting av sakkyndige uttalelser, reise, opphold og diett, vil belastes Klienten særskilt i tillegg til salæret.


Et estimat for salær er kun en indikasjon basert på mottatt informasjon på hva våre tjenester, eksklusiv merverdiavgift og utlegg, sannsynligvis vil bli og er ikke bindende.

8 Fakturering

Med mindre annet er avtalt, fakturerer SN normalt etterskuddsvis hver måned for det arbeid som er utført, og for kostnader jf. punkt 7. Avsluttet oppdrag faktureres ved oppdragets avslutning.

 

Kostnader påløpt til reiser mv. kan faktureres når de er påløpt. Kostnader til gebyrer mv. utover kr 2.000,- kan faktureres forskuddsvis. All fakturering har 14 dagers forfall.

 

Hvis Klienten har spesielle ønsker vedrørende fakturering, ber vi om at det opplyses slik at vi kan vurdere disse før arbeidet påbegynnes. SN forbeholder seg retten til å kreve forskudd og/eller et a konto-beløp selv om det ikke er særskilt avtalt. En forespørsel om forskuddsinnbetaling må ikke forstås som et estimat eller tak for vårt salær. Innbetalinger kan motregnes mot enhver regning vi har sendt Klienten, unntatt der innbetalingene ble gjort med et spesifikt formål.

 

Dersom betalingsfristen ikke overholdes, kan SN

  • kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, fra forfall til betaling skjer, med tillegg av ev. inkasso- og inndrivelseskostnader,
  • avbryte all utførelse av oppdrag for Klienten, både i det aktuelle oppdraget og i andre oppdrag, og/eller
  • utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv.

9. Rettshjelp og forsikring

Vi legger til grunn at Klienten ikke har forsikringsordninger som dekker hele eller deler av vårt salær eller ansvar for motpartens utgifter.

 

Vi må få beskjed hvis Klienten har forsikring eller hvis det er ønskelig at vi foretar de nødvendige undersøkelser av om forsikringen kommer til anvendelse i den aktuelle saken.

 

Dekning av rettshjelp gjennom forsikringsordning er en refusjonsordning. SN har krav på løpende oppgjør fra Klienten, gjennom vanlig fakturering.10. Rettighet til skriftlig materiale
SN beholder alle rettigheter – herunder opphavs­rettigheter – til alt skriftlig materiale med mindre annet er særskilt og skriftlig avtalt. Klienten forut­settes bare å benytte materialet i sammenheng med det oppdraget som arbeidet gjelder.


11. Dokumenter og arkivering

SN oppbevarer saksdokumenter i inntil 10 år etter at det enkelte oppdraget ble avsluttet. Dokumentene vil deretter bli makulert/slettet uten at Klienten forhåndsvarsles eller underrettes om dette.

 

Dette gjelder alle filer og dokumenter beholdt av oss med unntak av dokumenter vi deponerer, typisk testamenter og tilsvarende dokumentasjon.
 

12. Ansvar for resultat/oppfølging

SN skal utføre oppdraget etter beste evne og i henhold til reglene for god advokatskikk. SN og/eller den ansvarlige advokat innestår ikke for at utførelsen av oppdraget leder til det resultatet Klienten har forventet. Klienten er kjent med reglene om at saksomkostninger for motparten kan bli pålagt hvis en sak tapes helt eller delvis, og at Klienten innestår for oppgjør overfor SN uavhengig av hvordan spørsmålet om betaling av saksomkostninger er avgjort.

 

Etter at oppdrag som beskrevet i Oppdragsbekreftelsen er ferdigstilt og/eller avsluttet, har SN ikke ansvar for ytterligere oppfølging av noe forhold på vegne av Klienten før det eventuelt gis et nytt oppdrag med påfølgende Oppdragsbekreftelse.
 

13. Ansvarsbegresninger

For SN er avtalt ansvarsbegrensning etter domstolslovens § 232 femte ledd, slik at det ikke er deltakeransvar for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg under advokatvirksomhet, så lenge minst en av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig sammen med selskapet.


14. Avslutning av oppdraget

Oppdraget anses avsluttet når det oppdraget som er beskrevet i Oppdragsbekreftelsen, er utført.

 

Hvis det oppstår uenighet mellom Klienten og SN om gjennomføringen av oppdraget, eller hvis det oppstår motstrid mellom SN og Klienten av andre grunner, kan SN frasi seg opp­draget med umiddelbar virkning. SN vil imidlertid utføre det som ikke kan utstå uten at Klienten utsettes for rettstap.

 

Så langt det er mulig, skal SN underrette Klienten om at man har frasagt seg oppdraget, før dette meddeles noen utenforstående.


15. Klager

Klienten har anledning til å klage hvis Klienten mener oppdraget ikke tilfredsstiller faglige eller etiske krav, hvis Klienten er uenig i beregningen av salæret i saken eller er utilfreds med den måten oppdraget følges opp på, eller med den behandling Klienten får av SN. Vi vil behandle en klage, foreta grundige undersøkelser og gi Klienten rask tilbakemelding.

 

En klage bør rettes skriftlig til ledende partner i SN som er overordnet kvalitetsansvarlig.

 

Klagen kan også rettes direkte til Disiplinærnemnden til Advokatforeningen. Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunktet da klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.


16. Tvisteløsning

En eventuell tvist mellom Klienten og SN skal søkes løst av en meglingsmann oppnevnt av Sorenskriveren i Oslo tingrett.

 

Hvis partene ikke blir enige, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.

W:
H: