Main Image

Ekspropriasjon

Med ekspropriasjon menes tvungen avståelse av eiendom. I mange tilfeller har samfunnet behov for å gjennomføre offentlige eller private utbyggingstiltak, f.eks. vei eller jernbane. Da hender det at grunneiere utsettes for ekspropriasjon av grunn og rettigheter.

 

Dersom du havner i en situasjon der du tvinges til å avstå rettigheter eller eiendom, kan det være fornuftig å søke råd fra noen som har kunnskap og erfaring med ekspropriasjonsrettslige problemstillinger. Svensson Nøkleby jobber jevnlig med saker om ekspropriasjon og bistår grunneiere både forut for og under saker om avståelse og erstatningsutmåling i rettsapparatet.

 

Vi kan blant annet bistå med 

 

  • utforming av merknader og høringsuttalelser for grunneiere i forbindelse med reguleringsplaner som utløser ekspropriasjon
  • vurdering mulighetene for utnyttelse av tilstøtende arealer
  • klage over reguleringsplan og vedtak om ekspropriasjonstillatelse
  • bistand i forhandlinger med tiltakshaver om erstatning og eventuelle tiltak på eiendommen
  • bistand som prosessfullmektig i skjønnssaker (rettsaker om erstatningsutmåling) for alle rettsinstanser

Rett til kostnadsdekning

Ved ekspropriasjon har du som grunneier krav på å få dekket dine kostnader til juridisk bistand. Normalt vil også tiltakshaver dekke slike kostnader i forbindelse med forhandlinger om en frivillig avtale om kjøp av eiendommen. Vi undersøker helt innledningsvis om utbyggeren dekker dine kostnader til juridisk bistand, slik at du får kontroll på dette.

W:
H: