Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet
14.10.2019

Reguleringsplan

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres som statlig reguleringsplan, noe som betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, og som skal vedta reguleringsplanen.

 

Den 20. mai 2019 ble endelige forslag til reguleringsplan oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet for vedtakelse. Forslagene beskriver to alternative løsninger tre forskjellige steder i planen. Det er forventet at endelig reguleringsplan vedtas i løpet av høsten 2019. Når reguleringsplanen er vedtatt, kan den ikke påklages.

 

Inngrep på din eiendom

Når reguleringsplanen er vedtatt, er den rettslig bindende for de berørte eiendommene. Planen vil også gi grunnlag for ekspropriasjon, det vil si tvangsavståelse av eiendom. Dersom reguleringsplanen legger opp til at det skal gjøres inngrep på din eiendom, vil inngrepet skje enten

 

  1. ved at du og Bane NOR/Statens vegvesen blir enige om en frivillig avtale om kjøp av eiendommen, eller
  2.  ved ekspropriasjon.

 

Ved ekspropriasjon har du som grunneier krav på å få dekket dine kostnader til juridisk bistand. Dette gjelder enten grunneier er privatperson eller næringsdrivende/selskap. Normalt vil også utbyggeren dekke slike kostnader i forbindelse med forhandlinger om en frivillig avtale om kjøp av eiendommen.

 

Hvordan kan Svensson Nøkleby hjelpe deg?

Advokatene i Svensson Nøkleby har lang erfaring med å bistå grunneiere av privat grunn, næringseiendom og landbrukseiendom. Vi kan hjelpe deg i saker om ekspropriasjon og eiendomserverv, både i forhandlinger om frivillige avtaler, og i saker for retten om utmåling av erstatning (skjønnssaker). Vi undersøker helt innledningsvis om utbyggeren dekker dine kostnader til juridisk bistand, slik at du får kontroll på dette.

 

Ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner for en uforpliktende prat om din situasjon!

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.