Main Image

Skatt og avgift

Vi i Svensson Nøkleby har i de senere år spisset vår satsing mot næringslivet. God skatte- og avgiftsrådgivning er i mange tilfeller helt avgjørende for å finne de beste løsningene for næringskundene våre. Samtidig er skatt- og avgiftsregelverket i Norge både komplisert og i stadig endring, og dette stiller strenge krav til erfaring og spisskompetanse på området. God planlegging og gode råd kan gi din virksomhet store økonomiske og konkurransemessige fordeler. 

Våre skatte- og avgiftseksperter bistår selskaper, næringsdrivende og offentlige virksomheter med løpende skatte- og avgiftsrådgivning og gir råd ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner og disposisjoner. Vi bistår også skattytere i saker der skattemyndighetene er motpart, f.eks. ved bokettersyn, i endrings- og klagesaker og ved prosesser for domstolene.

Dette kan vi hjelpe med:

  • kjøp og salg av selskaper og virksomhet
  • hensiktsmessig organisering ved utvikling av fast eiendom
  • interne omorganiseringer og kapitalendringer, f.eks. fusjon, fisjon, kapitalendringer, utdeling av utbytte etc.
  • endring av selskapsform (omdannelse)
  • generasjonsskifte
  • inn- og utflytting av virksomhet
  • bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • utarbeidelse av tilsvar og klager på avgjørelser fra skatteetaten
  • prosedyre for alle rettsinstanser
W:
H: