Ny skattemelding for selskaper
02.02.2024 | Skatt og avgift
Skrevet av: Advokat/partner Anne Taran Tjølsen og senioradvokat Fredrik Gule

Fra og med inntektsåret 2023 skal alle selskaper levere en skattemelding og en næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjonen erstatter tidligere leverte næringsoppgave og alle vedleggsskjemaene.


Endringen innebærer at selskapets skattemelding kommer forhåndsutfylt, og er betydelig forenklet.


Den nye skattemeldingen gjelder alle selskapsformer, herunder AS og Samvirkelag. For deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS mv) vil selskapsmeldingen på tilsvarende måte skulle leveres i nytt format.
 

Enkeltpersonforetak har hatt muligheten til å levere ny skattemelding med næringsspesifikasjon siden inntektsåret 2021.
 

Skattemeldingen er basert på forhåndsutfylt informasjon, som er gjenstand for kontroller også før du sender inn skattemeldingen. Dette er en stor fordel ved at du vil kunne få beskjed om differanser, manglende harmoni i tallene osv. før du faktisk leverer, og kan rette disse. Samtidig får du et foreløpig skatteoppgjør, og dermed oversikt over skatt til gode eller restskatt.
 

Den nye skattemeldingen er strukturert etter tema, mens den gamle skattemeldingen var strukturert etter skjemaer og poster.

Temaene i skattemeldingen er følgende:

 • Inntekt og underskudd
  • Konsernbidrag
 • Spesifikasjon relevant for beskatningen
 • Formue og gjeld
 • Opplysninger om skattesubjekt
 • Faste eiendommer
 • Metode ved dobbeltbeskatning
 • Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting
 • Begrensning av rentefradrag
 • Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling


Temaene i næringsspesifikasjonen er følgende:

 • Resultatregnskap og balanse
 • Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi
  • Permanente
  • Midlertidige
 • Spesifikasjon av anleggsmidler og omløpsmidler
  • Avskrivninger
  • Gevinst- og tapskonto
  • Varer
  • Fordringer
 • Egenkapitalavstemminger
 •  Andre forhold


Den nye skattemeldingen er ment å ta utgangspunkt i skattyters perspektiv, mens den gamle skattemeldingen tok et saksbehandlerperspektiv. Skattemeldingen vil være dynamisk, slik at kun de aktuelle temaene vil vises i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.
 

Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med en del opplysninger ved at Skatteetaten forsøker å gjenbruke den informasjonen de allerede har, og som fremgår på utkastet til skattemeldingen. Stemmer disse opplysningene kan du bruke disse når du sender inn skattemeldingen.
 

Etter det Skatteetaten opplyser, vil følgende være forhåndsutfylt:

 • Verdipapirer
 • Aksjer
 • VPS
 • Obligasjoner
 • Fondskonto
 • Andre finansprodukter
 • Underskudd til fremføring
 • Forsknings og utviklingsprosjekter
 • Deltakeropplysninger for deltakerlignede selskaper


Innholdet i den nye skattemeldingen vil være dynamisk og tilpasset det enkelte selskap. Forhåndsutfyllingen er ment å være en forenkling, men det er viktig å sjekke at det som ligger inne i utkastet til skattemelding er riktig.
 

Det ligger også inne valideringer som kontrollerer for ulogiskheter før innsending av opplysningene.
 

Den nye skattemeldingen for selskaper må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Dette betyr at du ikke vil kunne levere via Altinn. Enkeltpersonforetak anbefales å gjøre det samme ved omsetning over kr 50 000. Det vil stille krav til at selskaper eller den næringsdrivende har et slikt system. Den tidligere selvbetjeningsløsningen hvor man kunne fylle ut og sende inn skattemeldingen for selskaper direkte i Altinn er ikke lenger mulig å bruke.
 

Vi anbefaler at du er ute i god tid med å anskaffe et regnskaps- eller årsoppgjørssystem om du ikke har dette på plass allerede. Vi anbefaler også at du sjekker med din systemleverandør når det er klart for innlevering gjennom deres system.
 

Vi anbefaler videre å ha all nødvendig informasjon tilgjengelig når du begynner arbeidet med skattemeldingen. Det kan også være hensiktsmessig å ha avtalt prosessen med revisor på forhånd.

Skatteetaten har publisert en del informasjon knyttet til skattemelding for selskaper på sine nettsider her.
 

Fristen for å levere skattemelding er 31. mai. Skatteetaten åpner for innsending 8. februar, men preutfyllingen av aksjeopplysninger og eiendom kommer først 4. mars. For enkeltpersonforetak åpnes det for innlevering av skattemelding 11. mars. For disse vil det også være mulig å levere manuelt via Skatteetatens nettportal.
 

Trenger du hjelp med skattemeldingen? Vi i Svensson Nøkleby har lang erfaring og nødvendig kunnskap for å bistå store og små selskaper med veiledning og utarbeidelse av skattemelding, og hører gjerne fra deg om det oppstår spørsmål.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.