Uke 51: #VissteDuAt – Bedriftsinterne aldersgrenser – hva er det?
16.12.2019
Skrevet av: Advokatene Per Karsten Wahl og Kine Yngsdal Nystrøm

Ansatte i offentlig virksomhet og private virksomheter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse omfattes av Aldersgrenseloven, som fastsetter aldersgrensen til 70 år.

 

For ansatte i privat sektor vil i utgangspunktet den generelle aldersgrensen på 72 år i Arbeidsmiljøloven gjelde. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at bedriften kan innføre en lavere bedriftsintern aldersgrense.

 

I denne utgaven av #VissteDuAt forklarer vi om bedriftsinterne aldersgrenser.


Hva er vilkårene for en bedriftsintern aldersgrense?

 

Private bedrifter kan innføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år etter drøftelser med tillitsvalgte. Grensen kan ikke settes lavere enn 70 år, med mindre det foreligger helt spesielle omstendigheter (godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko).

 

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en 70-års grense skal være lovlig:

 

  1. Aldersgrensen må gjøres kjent for arbeidstakerne

Bedriften har ansvar for å informere på en måte som er egnet til å gjøre aldersgrensen kjent for de ansatte. Dette kan skje på ulike måter, for eksempel gjennom personalhåndbok, intranett eller i arbeidsavtalene.

 

  1. Aldersgrensen må praktiseres konsekvent

Kravet til konsekvent praktisering betyr at alle ansatte i utgangspunktet må fratre ved nådd bedriftsintern aldersgrense. Avvik kan skje, men unntakene må være få og knyttet til særlige og tidsavgrensede behov. I rettspraksis er det lagt til grunn som akseptabelt at om lag 10 prosent ansatte får fortsette (over en periode på rundt 5 år) uten at det rokker ved inntrykket av at aldersgrensen er praktisert konsekvent.

Regelen kan ikke omgås ved at bedriften reengasjerer ansatte som har sluttet ved oppnådd aldersgrense (f.eks. som innleide, selvstendige eller midlertidige ansatte).

Kravet om konsekvens kan derfor innebære at bedriften må avslutte arbeidsforholdet til ressurssterke, dyktige og arbeidsføre 70-åringer som man ellers gjerne skulle ha beholdt.

 

  1. Arbeidstaker må ha en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Kravet skal sikre at den ansatte har et økonomisk sikkerhetsnett ved avgang. Folketrygden og det lovfestede krav til obligatorisk tjenestepensjonsordning i alle virksomheter gjør at vilkåret normalt er innfridd for de fleste arbeidstakere.

 

Dersom disse vilkårene er oppfylt, og arbeidsgiver har drøftet spørsmålet om aldersgrense med eventuelle tillitsvalgte, så vil grensen på 70 år være lovlig.

 

Hva innebærer en bedriftsintern aldersgrense?

 

En bedriftsintern aldergrense på 70 år innebærer at stillingsvernet opphører idet den ansatte fyller 70. Bestemmelsen innebærer imidlertid ingen plikt til å fratre ved oppnådd alder. Den gir derimot arbeidsgiver rett til ensidig å bringe arbeidsforholdet til opphør, uten noen nærmere begrunnelse.

 

Dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet i forbindelse med, eller etter, oppnådd aldersgrense, må arbeidsgiver innkalle vedkommende til en samtale. Videre har arbeidsgiver en plikt til å varsle den ansatte skriftlig minst seks måneder i forveien.

 

Den ansatte på sin side kan fratre med en måneds varsel.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.