Uke 39: #VissteDuAt - Styreansvar i aksjeselskap
15.09.2022 | Selskapsrett
Skrevet av: Advokatfullmektig, Maren Lumkjær Hoel

Et aksjeselskap er en selskapsform med begrenset ansvar. Dette innebærer at eierne ikke har noen risiko utover den kapitalen de har skutt inn i selskapet. Utgangspunktet etter aksjeloven er at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser, og at selskapets kreditorer må rette sine krav til selskapet.

 

Selskapets styremedlemmer vil likevel kunne holdes personlig ansvarlige for den skade de påfører selskapet eller andre som en følge av styrevervet. Styremedlemmer kan bli erstatningsvarlige for skader de selv har voldt og for medvirkning til skade. I alvorlige tilfeller kan det også bli aktuelt å pålegge styremedlemmer et strafferettslig ansvar.

 

Erstatningsansvaret

Erstatningsansvaret fremgår av aksjeloven kapittel 17. Kort sagt innebærer dette ansvaret at styremedlemmer kan bli personlig erstatningsansvarlige for skade de påfører selskapet, aksjeeiere eller andre som de «forsettlig» eller «uaktsomt» har voldt vedkommende. Ansvaret gjelder kun skade som er voldt i «den nevnte egenskap». Et styremedlem vil dermed i utgangspunktet bare være ansvarlig for forsømmelser av oppgaver som ligger innenfor styrets ansvarsområde.

 

Styreansvaret retter seg mot det enkelte styremedlemmet og er et individuelt ansvar. Det må altså gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt styremedlems handlinger eller unnlatelser.

 

Merk at styreleder er pålagt særskilte funksjoner etter aksjeloven, og er derfor generelt mer eksponert for risiko enn de øvrige styremedlemmer.

 

Ansvarsgrunnlaget i aksjeloven er som nevnt forsett eller uaktsomhet. Uaktsomhetsvurderingen kan deles inn i to hoveddeler: en objektiv del og en subjektiv del.

 

Den objektive vurderingen består i en vurdering av om styremedlemmet har brutt en aktsomhetsnorm, dvs. en retningslinje eller pliktregel for hvordan styremedlemmet skulle ha opptrådt. Aktsomhetskravet er spesielt strengt på de områdene hvor aksjeloven presiserer styrets plikter og ansvar. Som eksempler på pliktregler i aksjeloven nevnes:

  • plikten til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling,
  • forbudet mot å motta godtgjørelse fra andre enn selskapet, og
  • plikten til å føre kontroll med daglig leders og den øvrige organisasjonens forvaltning.

 

Den subjektive vurderingen består i å klarlegge om styremedlemmet kan bebreides for normbruddet, altså om vedkommende kunne og burde ha handlet annerledes. Videre blir det aktuelt å klarlegge om det finnes en relevant unnskyldningsgrunn for styremedlemmets overtredelse av handlingsnormen.

 

 

Erstatningsutmålingen

Utgangspunktet for erstatningsutmålingen i styreansvarssaker er at man kun får erstattet sitt faktiske økonomiske tap som følge av overtredelsen. Dette innebærer at man må foreta en sammenligning av det økonomiske tapet i det faktiske hendelsesforløpet og det økonomiske tapet i et hypotetisk hendelsesforløp, det vil si et hendelsesforløp hvor den ansvarsbetingende handlingen tenkes bort.

 

Straffeansvaret

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. Straffeansvaret fremgår av aksjeloven kapittel 19.

 

Normalt ilegges bøter, men under skjerpende forhold kan man straffes med fengsel i inntil ett år. Det skal imidlertid betydelig mer til for å pådra seg straffeansvar enn erstatningsansvar.

 

Når er styreansvar aktuelt?

Ansvar for styremedlemmer kan oppstå på mange forskjellige grunnlag. Et særlig praktisk eksempel er tilfeller hvor selskaper går konkurs. Ved konkurs kan selskapets kreditorer fremme erstatningskrav mot selskapets styremedlemmer med påstand om at styret ikke har overholdt sine plikter til å sikre forsvarlig egenkapital. Styremedlemmer kan også bli erstatningsansvarlig mens selskapet fremdeles er i drift. Et eksempel er tilfeller hvor styremedlemmer legger frem et misvisende årsregnskap som fører til at en långiver pådrar seg et økonomisk tap.

 

Hvordan kan du redusere risikoen for personlig styreansvar?

  • Engasjer deg i styrearbeidet.
  • Sørg for gode rutiner for rapportering og kontroll internt i selskapet.
  • Avhold styremøter, før referater og dokumenter uenigheter. Alle styremedlemmer kan forlange protokollførsel.
  • Innhent faglig bistand dersom styret selv ikke har nødvendig kompetanse.
  • Tegn styreansvarsforsikring.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.