Uke 48: #VissteDuAt – Utbetaling til daglig leder fra et aksjeselskap – lån eller lønn?
28.11.2019
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

Hvilke rammer og vilkår gjelder for utbetaling til daglig leder fra et aksjeselskap, og hvordan skal slike utbetalinger behandles? Artikkelen avgrenses mot ordinær lønn til daglig leder, og mot tilfeller der daglig leder også er aksjeeier i selskapet.


Utgangspunkter

Det skal være et skarpt skille mellom aksjeselskapets midler og daglig leders midler / eiernes midler. For å sikre selskapets kreditorer, har aksjeloven strenge regler for utbetalinger fra et aksjeselskap til blant annet daglig leder.

 

Hvis de formelle forholdene og fremgangsmåtene ikke er oppfylt, vil en utbetaling fra aksjeselskapet til daglig leder være ulovlig eller ugyldig, og kan kreves tilbakeført av selskapet. Skattemyndighetene kan anse utbetalingen som lønn til daglig leder, slik at den beskattes deretter.   

 

Lån til daglig leder kan anses som lønn

Et aksjeselskap kan i prinsippet gi lån til daglig leder, men for at et slikt lån skal være lovlig, må visse formelle forhold være på plass:

 

  • Det må utarbeides en skriftlig låneavtale. Lånet skal behandles som annen gjeld i selskapets balanse.
  • Det skal beregnes og betales markedsrente.
  • Det er videre en forutsetning at daglig leder kan betjene det lånet som selskapet gir.

 

Hvis disse formelle vilkårene ikke er oppfylt, er det fare for at skattemyndighetene endrer utbetalingen fra lån til lønn. En slik endring fører til at utbetalingen skattlegges som lønn. I tillegg må selskapet da betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

 

Aksjeloven § 8-9, jf. § 8-7

Ved en utbetaling som anses som lån til daglig leder, må man også oppfylle følgende vilkår i henhold til aksjeloven § 8-9 jf. § 8-7:

 

  • Selskapet må ha fri egenkapital (lånet må ligge innenfor selskapets utbytteramme).
  • Det skal stilles betryggende sikkerhet for tilbakebetaling.

 

Det er selskapets stilling på det tidspunkt lånet ytes og sikkerhet stilles, som er avgjørende. Beregningen av fri egenkapital gjøres basert på sist godkjente årsregnskap eller en revidert mellombalanse.

 

Aksjeloven § 3-8

Siden daglig leder anses som nærstående til selskapet, stiller også nåværende § 3-8 i aksjeloven i utgangspunktet flere vilkår for at en avtale om lån til daglig leder skal være gyldig:
 

  • Avtalen skal godkjennes av generalforsamlingen.
  • Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen.
  • Redegjørelsen skal bekreftes av en revisor.
  • Redegjørelsen skal meldes til Foretaksregisteret.

 

Stortinget behandler for tiden et forslag om endring i aksjeloven § 3-8, og det forventes at nye regler vil tre i kraft innen kort tid, muligens allerede fra 01.01.2020.

Du kan lese mer om endringsforslaget her: https://www.svenssonnokleby.no/no/aktuelt-artikler/forslag-til-endringer-i-aksjeloven-3-8

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.