Main Image

Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser inneholder detaljerte regler om hvordan det offentlige skal gå frem ved kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Våre advokater bistår oppdragsgivere og leverandører i alle faser av en anskaffelse, fra planlegging av anskaffelsen/tilbudet til inngåelse av kontrakt, i kontraktsoppfølgingsfasen og med eventuelle klager og tvister i rettssystemet.

Vi har bred erfaring med å gjennomføre anskaffelsesprosesser for oppdragsgiver, utarbeide tilbud og valg av strategier for leverandørsiden, samt med prosesser for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og søksmål for domstolene, både begjæringer om midlertidig forføyning og ordinære søksmål.

 

Vi bistår oppdragsgivere med blant annet:

  • Velge anskaffelses- og kontraktsstrategi, anskaffelsesprosedyre og utarbeide og kvalitetssikre anskaffelsesdokumenter (konkurransegrunnlag, kontrakt mv.)
  • Planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser, herunder spørsmål om ettersending/avklaring av tilbud, Q&A-runder, forhandlinger og endringer
  • Evaluere tilbud, håndtere krav om innsyn og klager og tvister, samt kontraktsadministrasjon

 

Vi bistår leverandører med blant annet:

  • Gjennomgang av anskaffelsesdokumenter
  • Utforming og kvalitetssikring av tilbud og strategier i den sammenheng
  • Forhandlingsstrategi
  • Krav om innsyn
  • Vurdere om det er grunnlag for å påklage avvisnings- og tildelingsbeslutninger
  • Utarbeidelse av klage
  • Tvistesaker for domstolene

Ta kontakt med:

Prinsipp om konkurranse i markedet

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for omtrent 520 milliarder kroner årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at det offentlige utnytter pengene på best mulig måte. Det gjelder et grunnleggende prinsipp om at offentlige innkjøp skal gjennomføres basert på en konkurranse i markedet for å sikre at kontrakten inngås med den leverandøren som kan levere riktig tjeneste/vare/arbeid til lavest mulig pris.
W:
H: