Regjeringen foreslår skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser
08.12.2022 | Offentlige anskaffelser
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund

Med innkjøp for om lag 650 milliarder kroner årlig utgjør offentlig sektor et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i altfor liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Dette vil regjeringen gjøre noe med, og den har sendt på høring forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.


Dagens bestemmelse

Høringsnotatet gjelder forslag til endring av dagens miljøbestemmelse i henholdsvis anskaffelsesforskriften § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6, som alle gjelder minimering av miljøbelastning. Bestemmelsene har følgende ordlyd:
 

«Oppdragsgiveren (…) skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.»

 

Tre alternative forslag

Regjeringen fremsetter i høringsnotatet tre alternative forslag til klima- og miljøhensyn (alle som forskriftsendring):

 

Forslag 1 – Krav til alltid å vekte miljø med minst 30 %:

Forslag til ny § 7-9:
Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser
 

«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant.»


Ordlyden er skjerpet sammenlignet med dagens § 7-9, ettersom den er foreslått endret fra «bør» til «skal». Det foreslås altså at det ikke lenger skal være valgfritt for offentlige oppdragsgivere å stille miljøkrav og -kriterier – det skal gjøres i enhver anskaffelse.

 

Forslag 2 – Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljøbelastning:

Forslag til ny § 7-9:

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

«Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen:

a) Kvalifikasjonskrav

b) Kravspesifikasjon

c) Tildelingskriterium

d) Kontraktsvilkår»


Forslag til ny § 18-1 (3a)
«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 30 prosent.»


Forslag 2 innebærer at alle offentlige oppdragsgivere skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Samtidig skal den enkelte oppdragsgiver ha fleksibilitet i hver enkelt anskaffelse til å velge på hvilket trinn av anskaffelsesprosessen det er best egnet å inkludere miljøkrav eller kriterier. I tillegg foreslås det å regulere vektingen av miljøkrav for del III-anskaffelser (anskaffelser som gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser del III, og som må kunngjøres i hele EØS-området) på områder med ikke uvesentlig miljøbelastning.

 

Forslag 3 – Kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn:

Forslag til ny § 7-9:
Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser
 

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.»


Forslaget innebærer at offentlige oppdragsgivere enten skal stille miljøkrav til ytelsen i den aktuelle anskaffelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent.

 

Prosessen

Høringen ligger på regjeringens nettsider, og det er åpent for alle interessenter å inngi svar på høringen. Høringsfristen er 8. mars 2023.
 

Etter at høringen er avsluttet, vil departementet gjennomgå høringssvarene, før det tas endelig beslutning. Det er antatt at en forskriftsendring vil kunne tre i kraft i løpet av 2023.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.