#VissteDuAt – Gir coronautbruddet grunnlag for å erklære force majeure?
06.03.2020
Skrevet av: Advokat Kine Yngsdal Nystrøm og advokatfullmektig Thea Tveter

Coronautbruddet får utvilsomt store konsekvenser for verdensøkonomien, og viruset skaper allerede store utfordringer for mange norske bedrifter. Stengte fabrikker, transportrestriksjoner og verdensomspennende isolering. Tiltakene for å bekjempe viruset får betydelige konsekvenser i form av lavere produksjon, forsinkelser, uteblitte leveranser og økonomiske tap.

 

Utgangspunktet etter norsk rett er at en part som ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser, vil kunne komme i erstatningsansvar.

 

I den forbindelse har et helt sentralt spørsmål meldt seg: Kan coronautbruddet og tiltakene iverksatt av myndighetene, anses som en force majeure-begivenhet som vil gi grunnlag for å frita en kontraktspart fra å oppfylle sine forpliktelser?


HVA ER FORCE MAJEURE?

Et av grunnprinsippene i norsk og internasjonal kontraktsrett er at avtaler skal holdes.

 

Force majeure er en betegnelse på ulike ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter utenfor partenes kontroll som hindrer kontraktsoppfyllelse. Typiske eksempler på dette er naturkatastrofer, krig og eksport- og importforbud.

 

Inntrer en begivenhet som må karakteriseres som force majeure, er hovedvirkningen at den rammede parts kontraktsforpliktelser suspenderes, helt eller delvis, så lenge force majeure-hendelsen vedvarer.
 

AVTALEREGULERT FORCE MAJEURE

Om det foreligger en force majeure-begivenhet som kan påberopes, og hvilke virkninger dette får, vil avhenge av en tolkning av avtalen mellom partene.

 

En force majeure-bestemmelse inneholder ofte en opplisting av hvilke forhold som skal anses som en force majeure-begivenhet, eller eksempler på slike. Dersom utbrudd av epidemier er eksplisitt angitt, vil det følge direkte av avtalen at corona-utbruddet er en force majeure-begivenhet.

 

Dersom partenes avtale inneholder en force majeure-klausul som ikke inkluderer utbrudd av epidemier eller liknende som en force majeure-utløsende omstendighet, er det mer usikkert om corona-utbruddet er en slik ekstraordinær og upåregnelig omstendighet. Det vi bero på en nærmere vurdering av blant annet avtaletype.

Hovedvirkningen av at det foreligger en force majeure-begivenhet, er altså fritak fra å oppfylle kontraktsforpliktelsene inntil hendelsen opphører. Merk også at mange bestemmelser også gir partene anledning til å heve eller si opp kontrakten når en force majeure-begivenhet har vart utover en angitt tidsperiode, som oftest 3-6 måneder.

HVA HVIS AVTALEN IKKE HAR NOEN FORCE MAJEURE BESTEMMELSE?

Dersom avtalen ikke har noen force majeure-bestemmelse, må lovvalget i kontrakten undersøkes. Det varierer fra land til land om force majeure anerkjennes som suspensjonsgrunn.

 

Etter norsk rett er force majeure både en fritaksgrunn med hjemmel i lov (kjøpsloven), i tillegg til å kunne være en avtaledefinert fritaksgrunn.

VÅR ANBEFALING

 • Bring klarhet i om dine viktige avtaler inneholder bestemmelser om force majeure.
   
 • Kartlegg
  • Hvilke begivenheter er angitt som relevante force majeure-begivenheter under avtalene? Er epidemier listet opp?
  • Hva sier avtalen om hvordan begivenheten må påvirke muligheten til å oppfylle kontrakten?
  • Kunne begivenheten ha vært tatt i betraktning på avtaletidspunktet?
   Force majeure kan kun påberopes når kontraktsparten ikke har forutsett begivenheten. Merk at for avtaler som er inngått etter utbruddet, vil konsekvensene av coronaviruset være mer forutsigbare. I et slikt tilfelle kan det være mer utfordrende å få gjennomslag for at coronaepidemien utgjør en force majeure-begivenhet.
    
 • Sjekk tidsfrister og krav til varslingsprosedyrer i avtalene. Selv om det ikke er uttrykkelig fastsatt i klausulen, må den part som er rammet av force majeure, anses å ha en plikt til å varsle om at dette vil bli påberopt. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar, eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.
   
 • For fremtidige avtaler bør det spesifikt vurderes om epidemier, pandemier og følgene for produksjon, forsyning eller annen oppfyllelse i henhold til avtalen, skal betraktes som en force majeure-begivenhet.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.