Uke 6: #VissteDuAt – Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved overføring av virksomhet?
06.02.2020
Skrevet av: Advokat/partner Per Karsten Wahl og advokatfullmektig Lisa Urke Hennum

Når et selskap skal overføre hele eller deler av virksomheten, må reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 16 overholdes. Reglene gir arbeidstakerne i den virksomheten som overføres, beskyttelse og vern.
 

I denne ukens #VissteDuAt vil vi ta for oss arbeidstakerens rettigheter ved virksomhetsoverdragelser. Overordnet gjelder det først og fremst en rett for arbeidstakeren til å videreføre arbeidsforholdet, samt opprettholde eksisterende lønns- og arbeidsvilkår overfor ny arbeidsgiver.


Overføring av virksomhet

Overføring av selskapets virksomhet kan forekomme i flere former, for eksempel gjennom fusjon, fisjon, innmatsalg, outsourcing mm. Rene aksjesalg er ikke en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand.
 

Det gjelder tre vilkår for at overføring av virksomhet skal regnes som en virksomhetsoverdragelse:

  • Arbeidsforholdet må være overdratt fra en arbeidsgiver til en annen (overdragelseskravet).
  • Den overførte virksomheten må være en selvstendig økonomisk enhet, som må ha som formål å drive økonomisk virksomhet (enhetskravet).
  • Den overførte virksomheten må beholde sin identitet etter overføringen (identitetskravet).


Identitetskravet avgjøres av flere momenter, som:

  • Om virksomhetens art er den samme etter overdragelsen.
  • Om fysiske eller immaterielle aktiva overdras, eksempelvis lokaler, utstyr eller annet løsøre.
  • Hvor mange arbeidstakere som overdras.
  • Om, og i hvilken grad, kundekretsen overdras.
  • Om de økonomiske aktivitetene er de samme før og etter overdragelsen.
  • Hvor lenge virksomhetens drift eventuelt har vært innstilt.


Avgjørelsen beror på en helhetsvurdering.

 

Arbeidstakerens rettigheter ved virksomhetsoverdragelser
 

Lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidstakerens stillingsvern fortsetter å gjelde ved virksomhetsoverdragelsen. Rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen mellom tidligere arbeidsgiver og arbeidstaker overføres til ny arbeidsgiver. Det skal skrives en ny arbeidskontrakt, men arbeidstakeren har ingen plikt til å akseptere nye eller endrede vilkår.
 

Pensjonsordning

Arbeidstakeren har rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, også etter overføringen. Ny arbeidsgiver kan beslutte at arbeidstakeren skal innlemmes i ny arbeidsgivers allerede gjeldende pensjonsordning.
 

Tariffavtaler

Arbeidstakeren beholder de tariffavtalene han eller hun var tilknyttet på overføringstidspunktet. Ny arbeidsgiver blir bundet av nevnte tariffavtale(r), med mindre ny arbeidsgiver benytter seg av retten til å reservere seg overfor fagforeningen. Arbeidsgiveren må i så fall sende en skriftlig erklæring til fagforeningen senest innen tre uker etter overføringstidspunktet.
 

Valgrett

Hovedregelen er at arbeidstakeren ikke kan velge å bli værende hos tidligere arbeidsgiver. Unntaksvis kan arbeidstakeren ha slik valgrett dersom virksomhetsoverdragelsen fører til ikke uvesentlige negative endringer i den berørtes arbeidssituasjon. Endringene skal være av en særlig inngripende karakter for at valgretten skal kunne gjøres gjeldende. Terskelen er med andre ord høy og utøvelse av valgretten bør i tilfelle skje relativt raskt.
 

Reservasjonsrett

Arbeidstakeren har rett til å reservere seg mot at arbeidsforholdet overføres til nye arbeidsgiver (reservasjonsrett). I så fall vil arbeidsforholdet automatisk opphøre ved overdragelsen. Bruk av reservasjonsretten innebærer at arbeidstakeren vil kunne oppnå en fortrinnsrett ved nyansettelser hos tidligere arbeidsgiver.
 

Feriepenger

Ferieloven fastslår at den nye arbeidsgiveren, etter en virksomhetsoverdragelse, overtar den gamle arbeidsgiverens plikt til å gi ferietid og utbetale feriepenger.
 

Drøfting og informasjon

Både tidligere og ny arbeidsgiver plikter å drøfte virksomhetsoverdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakeren i forbindelse med overdragelsen, skal dette drøftes så tidlig som mulig med arbeidstakernes tillitsvalgte.
 

Arbeidstakere som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen skal så tidlig som mulig gis informasjon om de rettslige, økonomiske og sosiale følgene av overdragelsen, samt de praktiske forholdene rundt overdragelsen, for eksempel planlagt dato for gjennomføringen.

 

Unntak ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo

Reglene om overføring av lønns- og arbeidsvilkår som nevnt over, samt oppsigelsesvernet, gjelder ikke ved overdragelse fra et konkursbo.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.