Uke 44: #VissteDuAt – Styreansvar i aksjeselskaper
31.10.2019
Skrevet av: Advokat Kine Yngsdal Nystrøm og advokatfullmektig Thea Tveter

Et aksjeselskap (AS) er en selskapsform med begrenset ansvar. Dette innebærer at eierne ikke har noen risiko utover den kapitalen de har skutt inn i selskapet. Det klare utgangspunktet etter aksjeloven er at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser.


Men, selskapets styremedlemmer vil likevel kunne holdes personlig ansvarlig for den skade de påfører selskapet eller andre som en følge av styrevervet, og antall styreansvarssaker har økt merkbart de siste årene.

I denne utgaven av #VissteDuAt behandler vi styreansvar i aksjeselskaper.


Erstatningsansvaret

Styremedlemmer kan pådra seg både erstatnings- og strafferettslig ansvar.

 

Erstatningsansvaret fremgår av aksjeloven kapittel 17. Kort sagt innebærer dette ansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlige overfor selskapet, aksjeeiere eller andre dersom de opptrer forsettlig (”med vitende og vilje”)  eller uaktsomt (”burde ha skjønt”).

 

Styreansvaret retter seg mot det enkelte styremedlemmet og er et individuelt ansvar. Utgangspunktet er at det må gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt styremedlems handlinger eller unnlatelser.

 

Merk at styreleder er pålagt særskilte funksjoner etter aksjeloven, og er derfor generelt mer eksponert for risiko enn de øvrige styremedlemmer.

 

Ansvarsgrunnlaget i aksjeloven er som nevnt forsett eller uaktsomhet. Uaktsomhetsvurderingen kan deles inn i to hoveddeler: en objektiv del og en subjektiv del.

 

Den objektive vurderingen består i en vurdering av om styremedlemmet har brutt en aktsomhetsnorm, dvs. en retningslinje eller pliktregel for hvordan styremedlemmet skulle ha opptrådt. Aktsomhetskravet er spesielt strengt på de områdene hvor aksjeloven presiserer styrets plikter og ansvar. Som eksempler på pliktregler i aksjeloven nevnes:

  • plikten til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling,
  • forbudet mot å motta godtgjørelse fra andre enn selskapet og
  • plikten til å føre kontroll med daglig leders og den øvrige organisasjonens forvaltning.

 

Den subjektive vurderingen består i å klarlegge om det er noe å bebreide styremedlemmet for normbruddet, altså om vedkommende kunne og burde ha handlet annerledes. Videre blir det aktuelt å klarlegge om det finnes en relevant unnskyldningsgrunn for styremedlemmets overtredelse av handlingsnormen.

 

Ansvaret gjelder, som det fremgår av lovens ordlyd, skade som er voldt i «den nevnte egenskap». Et styremedlem vil dermed i utgangspunktet bare svare for forsømmelser av oppgaver som ligger innenfor styrets ansvarsområde, først og fremst fastsatt i aksjeloven.

 

Straffeansvaret

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. Straffeansvaret fremgår av aksjeloven kapittel 19.

 

Normalt ilegges bøter, men under skjerpende forhold kan man straffes med fengsel i inntil ett år. Det skal imidlertid betydelig mer til for å pådra seg straffeansvar enn erstatningsansvar.

 

Hvordan redusere risikoen for personlig ansvar?

  • Engasjer deg i styrearbeidet.
  • Sørg for gode rutiner for rapportering og kontroll internt i selskapet.
  • Avhold styremøter, før referater og dokumenter uenighet. Alle styremedlemmer kan forlange protokolltilførsel!
  • Innhent faglig bistand dersom styret selv ikke har nødvendig kompetanse.
  • Tegn styreansvarsforsikring!
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.