Uke 38: #VissteDuAt – Kan aksjeselskapet gi gaver?
19.09.2019
Skrevet av: Advokat Kine Yngsdal Nystrøm og advokatfullmektig Thea Tveter

Av hensyn til blant annet aksjeeiere, selskapskapitalen og kreditorer står et aksjeselskap ikke fritt til å gi gaver. Etter aksjeloven kan gavedisposisjoner likevel besluttes på visse vilkår. Bestemmelsen om gaver finner du i aksjeloven § 8-6.


1. Hva er en gave?

Aksjelovgivingen gir ingen definisjon av hva som ligger i begrepet «gave».

 

Gavebegrepet i aksjeloven anses først og fremst å omfatte helt eller delvis ensidige økonomiske ytelser fra selskapet, som ikke har karakter av omkostning i selskapets virksomhet.

 

I tilfeller hvor det er et klart misforhold mellom ytelsenes verdi, kan det også foreligge en gave i aksjelovens forstand selv om mottakeren yter et vederlag.

 

De største problemene oppstår ikke når det er klart at det er snakk om en gave fra selskapets side. Oftest er det de disposisjonene som tilgodeser både selskapsinteressen og ulike samfunnsinteresser, som skaper mest usikkerhet med tanke på hvilke regler som må følges. Slike disposisjoner kan typisk være gaver som fungerer som reklame eller sponsing eller generelt skaper goodwill for bedriften.

 

Grensedragningen mellom de forskjellige disposisjonene til et selskap må skje konkret i den enkelte sak.


2. Hvem kan gi gaver?

Generalforsamlingen i et aksjeselskap kan beslutte å gi leilighetsgaver (dvs. gaver i anledning sosiale begivenheter hvor det foreligger en alminnelig forventning om gave fra selskapet, typisk gaver som gis til ansatte som fyller år, gifter seg eller slutter i selskapets tjeneste), og også gaver til allmennyttig eller liknende formål som må anses rimelige ut fra gavens formål, selskapets stilling og omstendighetene for øvrig.

 

Styret kan til samme formål gi gaver som i forhold til selskapets stilling er av liten betydning. Hva som er gaver av liten betydning, må vurderes konkret i forhold til selskapets økonomiske stilling.

 

Andre gaver kan bare gis med tilslutning fra samtlige aksjeeiere og bare dersom gaven ligger innenfor rammen av de midler som kan benyttes til utdeling av utbytte. Det er altså en forutsetning at selskapet har en egenkapital som overstiger den bundne egenkapitalen – det kan kun gis slike gaver innenfor rammen av den frie egenkapitalen.

 

3. Ytelser til aksjeeiere – grensen mot utdeling

Grensedragningen mellom utdeling og gaver er aktuell når selskapet har foretatt en disposisjon til én eller flere aksjeeiere.

 

Etter aksjeloven § 3-6 annet ledd anses utdeling som enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode. En slik utdeling fra selskapet til en aksjeeier kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning.

 

Dette medfører at gavebegrepet som utgangspunkt omfatter overføringer til en som ikke er aksjeeier, mens utdelingsbegrepet omfatter utdelinger til aksjeeier.

 

Imidlertid kan det tenkes disposisjoner fra selskapet til aksjeeier som etter omstendighetene likevel må betraktes som gaver og ikke som utdeling. Rettspraksis og juridisk teori taler i retning av at disposisjoner som er foretatt til nytte for en aksjeeier uavhengig av at vedkommende eier aksjer, men f.eks. fordi aksjeeieren representerer et allmennyttig formål, må godtas som gaver.  

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.