Uke 36: #VissteDuAt – Må du ha revisor?
05.09.2019
Skrevet av: Advokatene Tille Marie Breda og Sverre Olaf Lie

Ukens utgave av #VissteDuAt omhandler et aksjeselskaps plikt til å ha revisor, og når selskapet eventuelt kan unnlate revisjon av årsregnskapet. Vi stiller også spørsmål ved om selskapet likevel bør ha revisor selv om det ikke må.


1. Hva er utgangspunktet?
Utgangspunktet er at aksjeselskaper er pliktige til å revidere årsregnskapet, og da må selskapet ha revisor. Revisor skal foreta en kontroll og gransking av selskapets regnskap. Men likevel trenger små aksjeselskaper vanligvis ikke å ha revisor.

2. Når kan du velge bort revisjon?
Et aksjeselskap kan velge bort revisjon hvis:
 

  • driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner;
  • balansesummen er mindre enn 23 millioner kroner; og
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke er mer enn 10 årsverk.


Hvis ett av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, har selskapet ikke mulighet til å velge bort revisjon.

3. Hvordan velger du bort revisjon?
Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum skal vurderes på grunnlag av årsregnskap for siste regnskapsår. Det er selskapets generalforsamling som treffer beslutningen om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Beslutningen trenger tilslutning av minst to tredjedeler av de avgitte stemmene og av den kapital som er representert på generalforsamlingen. Beslutningen om å unnlate revisjon får ikke virkning før den er registrert av Foretaksregisteret.  

4. Må du velge revisor ved stiftelse av aksjeselskap?
Ved stiftelse av aksjeselskap kan stifterne la være å velge revisor hvis aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen er mindre enn 23 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke er mer enn 10 årsverk. Det er i så fall nok at stifterne ikke aktivt velger revisor i stiftelsesdokumentet. Det er ikke nødvendig å skrive noe om at man ikke skal ha revisor.

5. Når må du velge revisor etter stiftelse eller fravalg?
Hvis selskapet ikke har revisor og årsregnskapet viser driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene, skal det påfølgende regnskapsår revideres. Selskapets generalforsamling vil da være pliktig til å velge revisor, og må straks melde dette til Foretaksregisteret.

For morselskap gjelder revisjonsvilkårene for konsernet sett som en enhet. Et morselskap som må utarbeide konsernregnskap, kan ikke fravelge revisor.

6. Pliktig revisjon uavhengig av terskelverdier
Enkelte aksjeselskap kan ikke fravelge revisor, uavhengig av terskelverdiene ovenfor. For disse selskapene gjelder det særregler om revisjon. Dette gjelder bl.a. følgende aksjeselskap/bransjer:
 

  • Aksjeselskap som er under tilsyn av Finanstilsynet (f.eks. banker og finansieringsforetak)
  • Advokater
  • Eiendomsmeglere
  • Regnskapsførere


Aksjeselskaper som er pliktige til å utarbeide konsernregnskap kan heller ikke fravelge revisjon.
 

7. Bare behov for revisor i noen tilfeller? 
Selv om selskapet ikke har plikt til å revidere årsregnskapet, vil det i enkelte tilfeller måtte engasjere revisor til spesialoppdrag. Dette gjelder f.eks. ved transaksjoner mellom nærstående parter, kapitalendringer som ikke skjer ved kontantinnskudd, og ved søknad om støtte fra Skattefunn.
 

8. Kan du velge revisor selv om selskapet ikke er pliktig?
Selv om et aksjeselskap ikke er pliktig til å ha revisor, kan det være fordelaktig å vedta at årsregnskapene skal revideres. Dette kan f.eks. gjelde aksjeselskaper som er i oppstartsfasen og har behov for kapital fra eksterne investorer. Revisjon av årsregnskapet vil også i de fleste tilfeller innebære et kvalitetsstempel, som kan gjøre det lettere å gjennomføre kapitaløkninger i selskapet for å bedre selskapets muligheter.    
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.