Uke 26: #VissteDuAt - Hva er daglig leders oppgaver?
27.06.2019
Skrevet av: Advokatene Tille Marie Breda og Sverre Olaf Lie

Et aksjeselskaps virksomhet styres av selskapets generalforsamling, selskapets styre og daglig leder i samsvar med aksjelovens bestemmelser, selskapets vedtekter og eventuell aksjeeieravtale. Her skal vi fortelle litt om daglig leders grunnleggende oppgaver.


1. Daglig ledelse
Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet. Hun/han må følge de pålegg og instrukser som styret gir. Daglig leder er underordnet styret, som har hovedansvaret for forvaltningen av selskapet. Daglig leder iverksetter de beslutninger som styret vedtar. Hun/han er styringsleddet mellom selskapets styre og de ansatte i selskapet.

2. Representerer selskapet utad
Daglig leder representerer selskapet utad overfor kreditorer og avtaleparter. Men saker som er av uvanlig art eller av stor betydning (ut ifra selskapets virksomhet), ligger utenfor daglig leders ansvar å håndtere. Som eksempel kan nevnes salg av næringseiendommen hvor selskapet driver sin virksomhet. Hvor stort spillerom daglig leder har, vil være avhengig av de instrukser som styret har gitt. Instruksene må ikke være av et slikt omfang at de hindrer daglig leder i å utøve sin reelle ledelse.       

Du kan lese mer om hvem som kan forplikte selskapet i en tidligere #VissteDuAt-artikkel fra uke 18: Hvem forplikter aksjeselskapet?

3. Iverksettelse av strategier og målrapportering
Daglig leder skal iverksette de strategier og retningslinjer som styret har fastsatt gjennom sitt planarbeid. Hun/han rapporterer til selskapets styre om måloppnåelsen av dette. Daglig leder må sørge for at styrets planarbeid og føringer blir etterlevd for maksimering av selskapets resultat, og hun/han må rapportere eventuelle avvik fra vedtatte planer.

 

4. Saksforberedelse for styret
Inn under daglig leders arbeidsoppgaver hører saksforberedelse for selskapets styre. Dette skjer i samarbeid med styrelederen. Daglig leder kan også kreve at styret behandler enkelte saker. For saker som skal fremlegges på generalforsamling, bør daglig leder lage en utreding til styret som inneholder et nærmere forslag til begrunnelse og forslag til vedtak for den saken som skal fremmes for generalforsamlingen. Daglig leder innkaller i samråd med styreleder til styremøter og bistår eventuelt styreleder med å sette dagsorden.

5. Møterett- og plikt
Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg i den enkelte sak, med mindre styret konkret har bestemt noe annet. Daglig leder har rett til å få sin oppfatning ført inn i protokollen i saker hvor hun/han ikke er enig i styrets vedtak, men hun/han har ikke stemmerett.

6. Informasjons- og rapporteringsplikt
Daglig leder plikter å informere styret minst hver fjerde måned om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det må foretas tettere rapportering når selskapets virksomhet tilsier det. Rapporteringen bør gis i skriftlig form. Aksjeloven gir til enhver tid styret rett til å kreve at daglig leder gir styret en redegjørelse i bestemte saker.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.