Uke 25: #VissteDuAt - Hvordan fungerer ulovlige pyramidespill?
Skrevet av: Advokat Thea Tveter og advokatfullmektig Jonas Melander Hansen

Lotteriloven forbyr pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystemer. Lotteritilsynet ser likevel en oppblomstring av konsepter som er svært tilpasningsdyktige overfor rammeverket. Dette er selskaper som ligger i grenseland mellom lovlig nettverksvirksomhet og ulovlige pyramider, og som ofte opererer i en juridisk gråsone.


1. Klassiske pyramidespill

Pyramidespill er en hierarkisk forretningsmodell som hovedsakelig består i pengeforflytning ved verving av medlemmer på lavere nivåer. I klassiske pyramidespill er det ingen omsetning av varer eller tjenester. Selskapet tjener penger på verving av medlemmer.

 

Når verving av nye medlemmer utgjør den største inntektskilden, og virksomhetens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta, er det et ulovlig pyramidespill. Sammenhengen mellom vervingen og gevinsten er den sentrale faktoren i pyramidespill. Når vervingen av medlemmer avtar og gevinsten er basert på deltakervederlag, vil systemet kollapse. Et fåtall mennesker – øverst i pyramiden – vil sitte igjen med gevinsten, og de nyeste deltakerne vil tape sine innskudd.


2. Lyoness 

Lyoness er et internasjonalt omsetningssystem som tilbyr forbrukere og næringsdrivende deltakelse i shoppingnettverk som gir fordeler gjennom omsetningsdelene Cashback World og Lyconet. Oslo tingrett fastslo i mai 2021 at norske Lyoness-medlemmer kan gå til rettssak mot Lyoness i Norge, samt at saken ikke kan gå som et gruppesøksmål (kjennelsen er anket, og er følgelig ikke rettskraftig).

 

To år før dette, den 31. mai 2018, fant Lotteritilsynet at vilkårene i lotterilovens forbud mot pyramidevirksomhet, var oppfylt når det gjaldt Lyoness, og de påla stans av all ulovlig pyramidevirksomhet i Norge. Begrunnelsen var at deltakerne som kjøpte rabattkuponger, del i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness, ikke mottok varer, tjenester eller andre ytelser som tilsvarte verdien av det de betalte. Kjøpene ble derfor ansett som vederlag for å oppnå deltakerstatus.

 

Lyoness påklaget saken til Lotterinemnda, som ikke tok klagen til følge. Lyoness krevde å opprettholde virksomheten i Norge frem til et eventuelt søksmål var avgjort, men Oslo byfogdembete avviste dette. Fordi sakens omfang og alvor var betydelig, anmeldte Lotteritilsynet flere selskaper og personer i virksomheten i 2019. Saken ble imidlertid henlagt som følge av manglende kapasitet hos politiet. Lotteritilsynet påklaget henleggelsen, men klagen ble ikke tatt til følge. Avgjørelsen er endelig, og kan ikke påklages.

 

Spørsmålet var om Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback sin virksomhet i Norge stred mot forbudet i Lotteriloven. Cashback World er et fordelsprogram med gratis medlemskort, hvor medlemmene ved kjøp i butikker som er tilknyttet Lyoness, får tilbake en prosentandel av kjøpesummen. Videre mottar medlemmet som vervet eller distribuerte medlemskortet, en provisjon. Lyconet består av et nettverk av markedsførere, hvor medlemmene tilbys å være salgsrepresentanter for Lyoness. Deres primære oppgave er å bidra til økt omsetning gjennom kjøp og salg av produkter, samt verving av nye deltakere.
 

3. Nettverkssalg og Multi-level marketing (MLM)

Nettverkssalg og MLM er forretningsmodeller hvor et nettverk av deltakere omsetter produkter. Nettverkssalg foregår typisk gjennom direktesalg, hvor distributøren henvender seg direkte til kunden med et begrenset antall produkter. Nettverket utvides ofte ved å involvere bekjente.

 

I likhet med ulovlige pyramidespill bygger også MLM-virksomhet på en pyramidestruktur. MLM skiller seg fra pyramidespill ved at det omsettes faktiske varer og/eller tjenester.

 

Utfordringen er at pyramidespill ofte fremstår som MLM-virksomheter – kamuflert bak omsetning av varer og tjenester. Selskapene fokuserer ofte markedsføringen utad på salg av varer og tjenester, mens virksomhetens sentrale formål – vervingen – formidles i lukkede rom.

 

Virksomheter som i realiteten er ulovlige pyramider, omtaler seg ofte som MLM-virksomheter, og det er derfor utfordrende å skille lovlige virksomheter fra ulovlige pyramider.

Les også mer om hvor grensen går, i denne artikkelen: Grensen mellom MLM-virksomhet og ulovlige pyramider
 

4. Forbud mot pyramidelignende omsetningssystemer

I Norge reguleres forbud mot pyramidespill av lotteriloven § 16. Hovedbegrunnelsen for å forby pyramidespill er at det i etterkant lett kan oppstå økonomiske og sosiale problemer for deltakerne.

 

Ulovlige pyramidelignende omsetningssystemer kjennetegnes ved stor tilpasningsdyktighet til myndighetenes reguleringer, fordi virksomhet og markedsføring «skreddersys» for å omgå forbudet.

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson