Uke 24: #VissteDuAt – Hva er styrets oppgaver?
13.06.2019

Bevissthet om styrets roller og ansvar er viktig både for selskapets virksomhet og ledelse. Hvordan lykkes du med verdiskapende styrearbeid?


1.  Styrets verktøy for styring av selskapet

Styret utøver forvaltningen av selskapet gjennom styrevedtak, retningslinjer og valg av daglig leder.

 

2.  Styrets tilsynsansvar

Styret skal føre tilsyn med den daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for daglig leder. Styret skal også sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeier nedtegnes skriftlig. Styrets oppgaver kan delegeres, men styrets ansvar for tilsyn kan ikke delegeres.


3.  Styrets forvaltning av selskapet

Forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Styrets oppgaver er følgende:
 

 • sørge for forsvarlig forvaltning av virksomheten;
 • i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet;
 • holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll;
 • iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å utføre sine oppgaver – undersøkelser skal iverksettes om ett eller flere av styremedlemmene krever det.

 

4.  Praktiske råd for styrearbeid

En tommelfingerregel er at styrets tidsbruk bør fordele seg med ca. 1/3 på kontroll og historiske forhold, og 2/3 på fremtiden og det som positivt kan påvirkes. Styret bør være tydelig i alle protokoller på hva som er vedtatt, og hvilke risikovurderinger som er gjort. Styret bør sørge for god organisering, interne arbeidsprosesser, intern kontroll og rapportering. Styret bør ansette og beholde «riktig» daglig leder.
 

Et viktig råd til styret er å etablere en god strategi og ha jevnlig oppdatering/oppfølging av fremdrift internt. Videre bør styret være tydelig på hva som skal gjøres annerledes i fremtiden enn i fortiden. Styret bør opptre som et koordinert lag overfor den daglige ledelsen. 


Styret bør ha fokus på positiv og negativ risiko og være bevisst på hvordan aksjonærene vil evaluere selskapets utvikling og styrets arbeid.


5.  Styreansvar og varseltegn

Styret kan bli holdt personlig ansvarlig etter at selskapet er konkurs og er uten midler til å dekke eventuelle tap. Det er ikke uvanlig at kreditorene holder styret ansvarlig for selskapets udekkete forpliktelser. Den klare utviklingen i rettspraksis er at det stilles stadig strengere krav til styrets opptreden i tider med utfordrende økonomi for selskapet. Samtidig øker antallet saker som vedrører styreansvar.
 

Styrets «uvitenhet» gir ikke ansvarsfrihet, og styret har en skjerpet plikt til å handle når kreditorene står i fare for å lide tap.  Det er ikke «farlig» å sitte i styret om styrearbeidet utføres riktig, men det er «farlig» å sitte i styret uten rolleforståelse og innsats. Godt og ansvarlig styrearbeid gir verdi for virksomheten.


Det er viktig å identifisere varseltegn og sette inn tiltak tidlig. Varseltegn kan f.eks. være:

 •  
 • Omsetningssvikt
 • Tap av kontrakter/marked
 • Økende forfalt leverandørgjeld
 • Generell sviktende likviditet
 • Tap av nøkkelpersoner
 • Stresset situasjon med bank

 

6.  Nøkkelen til godt styrearbeid – kommunikasjon med den daglige ledelsen

For å sikre at styret fatter de riktige beslutningene om selskapets fremtid, er det avgjørende at dette skjer på bakgrunn av et mest mulig korrekt faktagrunnlag, ved kommunikasjon med den daglige ledelsen. Styret bør sørge for å ha tydelige retningslinjer for informasjonsflyt, slik at tiltak kan iverksettes raskt og effektivt.


I viktige eller avgjørende situasjoner kan det være nyttig for styret å benytte eksterne rådgivere, for å kvalitetssikre de beslutningene som fattes.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.