Uke 2: #VissteDuAt – Leieavtaler er omfattet av fusjonsreglene
13.01.2022
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund

St1 Norge AS ble i Konkurransetilsynets vedtak av 8. juni 2021 ilagt et gebyr på 3 millioner kroner for brudd på opplysningsplikt i forbindelse med inngåelse av en leieavtale for bensinstasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune. Leieavtalen ble av tilsynet ansett som en «foretakssammenslutning» slik dette er definert i konkurranseloven, og var derfor underlagt opplysningsplikten Konkurransetilsynet har pålagt St1 Norge AS. Konkurranseklagenemnda har i et nylig avsagt vedtak (2021/1198) gitt Konkurransetilsynet medhold i at St1 Norge AS har brutt opplysningsplikten. Offentlig versjon av nemndas vedtaket er ikke tilgjengelig ennå.


Kort om opplysningsplikten

Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffkjedene en opplysningsplikt. Opplysningsplikten innebærer at tilsynet skal informeres om alle foretakssammenslutninger i drivstoffmarkedet, selv om de ikke overstiger omsetningstersklene for meldeplikt etter konkurranseloven. Drivsstoffmarkedet er vesentlig begrenset, og dette er bakgrunnen for denne spesielle opplysningsplikten. Formålet er derfor at Konkurransetilsynet skal kunne vurdere om det likevel er aktuelt å pålegge meldeplikt.

 

Sakens bakgrunn

St1 Norge AS inngikk i juli 2018 avtale om leie av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått. Tilsynet ble først informert om avtalen 14. januar 2019.

 

Konkurransetilsynets frist for å pålegge meldeplikt for foretakssammenslutninger som i utgangspunktet ikke er meldepliktige, er tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet. Da St1 Norge AS informerte Konkurransetilsynet 14. januar 2019, var fristen dermed utløpt.

 

Leieavtalen ble ansett som en foretakssammenslutning

Opplysningsplikten St1 Norge AS er pålagt, gjelder som nevnt alle foretakssammenslutninger. Begrepet henviser til det rettslige begrepet «foretakssammenslutning» slik det er definert i konkurranseloven § 17.

 

Begrepet «foretakssammenslutning» omfatter blant annet «varig» erverv av «kontroll» over hele eller deler av et annet foretak, jf. konkurranseloven § 17 første ledd bokstav b. Vilkåret «varig» innebærer at transaksjoner som kun resulterer i en midlertidig endring av kontrollforholdene, ikke er omfattet.
 

Ved overtakelse av kontroll på kontraktsrettslig grunnlag – som kan være tilfellet ved en leieavtale – må kontrakten gi grunnlag for tilsvarende kontroll over et foretaks ledelse og ressurser som ved erverv av aksjer eller andeler. I tillegg må kontrakten være av særlig lang varighet, normalt uten mulighet for tidlig oppsigelse fra kontraktsparten som gir slike rettigheter.
 

Da Konkurransetilsynet vurderte om leieavtalen St1 Norge AS hadde inngått for bensinstasjonen Best Kyrksæterøra skulle anses som en foretakssammenslutning, la de vekt på at avtalen ga St1 Norge AS rett til å disponere over eiendom og drivstoffteknisk utstyr. Konkurransetilsynet mente derfor at leieavtalen ga St1 Norge AS mulighet til å utøve avgjørende innflytelse over drivstoffvirksomheten på stasjonen. Videre la tilsynet vekt på at retten til salg av drivstoff fra eiendommen i leieperioden var eksklusiv for St1 Norge AS. Avtalens varighet trekkes også frem som et moment, men informasjon om avtalelengden er unntatt offentlighet.

 

Konkurranseklagenemnda vektlegger i sin vurdering at leieavtalen var av særlig lang varighet og i realiteten innebar full overtakelse av drift av bensinstasjon med ansatte, lokaler og utstyr. I tillegg ville også strategiske og kommersielle beslutninger knyttet til drift av bensinstasjonen ligge hos St1 Norge AS.

 

Meldepliktige transaksjoner

I tilfeller hvor Konkurransetilsynet ikke har gitt pålegg om opplysningsplikt, må transaksjonen være av en viss størrelse for at det skal være meldeplikt til Konkurransetilsynet. De involverte foretakene må ha en samlet årlig omsetning i Norge på minst en milliard kroner, og minst to av foretakene må hver for seg ha omsetning på mer enn 100 millioner kroner årlig i Norge. Dersom omsetningstersklene er oppfylt og transaksjonen (eksempelvis leieavtale) anses som en foretakssammenslutning, er den underlagt meldeplikt til Konkurransetilsynet.


Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.