Uke 2: #VissteDuAt – Dette bør du vite om bonus- og incentivordninger for ansatte
09.01.2020
Skrevet av: Advokat Per Karsten Wahl og advokatfullmektig Thea Tveter

Bonus- og incentivordninger skal motivere arbeidstakere eller andre med arbeidsrelatert tilknytning til selskapet til økt innsats, produktivitet og prestasjon.

 

Ved valg av bonus- og incentivordning for virksomhetens ansatte er det en rekke problemstillinger som det er viktig å være oppmerksom på. I denne ukens #VissteDuAt forklarer vi hvilke temaer som bør vurderes før virksomheten etablerer en incentivordning.


HENSYN VED VALG AV BONUS- OG INCENTIVORDNINGER

Det er ulike hensyn som bør avveies og vurderes før virksomheten bestemmer seg. Vår erfaring viser at virksomheten må vurdere:

 

  • Hvilken type ordning som best bygger opp under den ønskede adferd og de mål virksomheten vil oppnå.
  • Regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for virksomheten og for de ansatte.
  • Om ordningen skal tilbys som en generell ordning eller være forbeholdt utvalgte nøkkelpersoner. 
  • Hvordan – og av hvem – ordningen skal finansieres og hvem som bærer den økonomiske risikoen.
  • Særregler for enkelte ordninger, grupper eller type virksomhet kan finnes i særlovgivning og tariffavtaler.
  • Klare og forutberegnelige ordninger og tydelig kommunikasjon er viktig for de ansattes motivasjon og for å unngå konflikter med de ansatte i ettertid.

 

Det finnes forskjellige former for bonus- og incentivordninger. De vanligste er: bonus, opsjoner og erverv av aksjer til underkurs.


SKATT
Bonus

Bonus regnes som inntekt vunnet ved arbeid og innberettes som lønn. Bonusen er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn, og arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av utbetalingen. Utgangspunktet er at fordelen beskattes når fordelen mottas.

 

Aksjer

Ansattes kjøp av aksjer til underpris er en skattepliktig fordel. Kjøp til markedspris følger ordinære regler for aksjekjøp. Senere utbytte og gevinst (eller) tap på aksjene beskattes som kapitalinntekt. Det gjelder særlige regler om utsatt beskatning for små oppstartselskaper.

 

Opsjoner 

Tildelingen av en opsjon i arbeidsforhold anses ikke som skattepliktig, men opsjonen inngår i skattepliktig formue om den ikke er betinget. Det er når opsjonen utøves (eller selges), at det oppstår skatteplikt. Differansen mellom aksjenes markedsverdi og opsjonsprisen skattlegges da som lønn. Senere utbytte og gevinst (eller) tap på aksjene beskattes som kapitalinntekt.

 

FERIEPENGEGRUNNLAG

Hovedregelen er at det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når denne utløses av personlig arbeidsinnsats. Det kan gjøres unntak for visse ytelser. Eksempler på bonusordninger som ikke inkluderes i feriepengegrunnlaget, er signeringsbonus ved ansettelse («sign on fee») og bonusordninger som må anses å være en fast ytelse uavhengig av arbeidsinnsats og fravær.
 

PENSJONSGRUNNLAG

Utgangspunktet er at skattepliktig arbeidsvederlag (grunnlønn, bonus, provisjon, overtidsarbeid, nattillegg, skattepliktige naturalytelser osv.) fra arbeidsgiver skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Det kan gjøres unntak for bonusordninger som ikke anses å utgjøre et stabilt og varig lønnselement.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.