Uke 11: #VissteDuAt - Hva er en due dilligence?
Skrevet av: Advokat Marianne Aanes Stenstvedt og advokatfullmektig Jonas M. Hansen

I sammenheng med gjennomføring av en fusjon, et oppkjøp eller en annen form for transaksjon dukker ofte begrepet due diligence opp. Begrepet due diligence, eller «selskapsgjennomgang» på norsk, er en prosess som ofte utføres i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner. Her gir vi en kortfattet innføring i formålet med, innholdet i og konsekvensene av å gjennomføre en due diligence.  


Formål 

Formålet med en due diligence er å samle inn og analysere relevant informasjon om f.eks. et selskap, en virksomhet eller en næringseiendom, for å avklare forhold som kan ha betydning for en kjøpers avgjørelse om å gjennomføre kjøpet eller for verdien av aksjene i selskapet, virksomheten eller næringseiendommen. En due diligence-prosess kan gjennomføres i forkant av budgivning, under en auksjonsprosess eller som ledd i slutningen av en avtale mellom selger og kjøper. Som regel vil selger forsikre seg om at kjøpers interesse for transaksjonen er reell, slik at det normalt må være gitt et indikativt bud eller tilbud til selger før kjøper får anledning til å gjennomføre en due diligence prosess.   

 

Innhold 

Ved gjennomføring av en due diligence opprettes det ofte et datarom. Dette kan være fysisk eller digitalt, hvor digitale datarom nå er blitt det mest vanlige. I datarommet skal selger laste opp eller plassere nødvendig og etterspurt dokumentasjon, slik at potensielle kjøpere gis anledning til å vurdere relevant informasjon om selskapet, virksomheten eller næringseiendommen. Ofte vil kjøper eller kjøpers rådgivere avdekke forhold som kan ha betydning for risikoen ved transaksjonen eller forhold som ellers kan være avgjørende for kjøpers interesse for å gjennomføre transaksjonen. Som eksempler kan nevnes utløpte avtaler eller manglende avtaler som er vesentlige for målselskapet, feil og mangler ved næringseiendommen eller mangelfull rapportering til skatte- og avgiftsmyndighetene. Avdekkede funn kan være med på å påvirke kjøpers vurdering av verdien av selskapet, virksomheten eller næringseiendommen. 

 

Typer 

Due diligence deles ofte inn i en juridisk due diligence og en finansiell due diligence, hvor kjøpers advokat og revisor/regnskapsfører bistår. Videre gjøres det ofte også kommersiell due diligence, teknisk due diligence, teknologisk due diligence, miljømessig due diligence – alt avhengig av type selskap og virksomhet. Det er også blitt ganske vanlig at en selger selv foretar en egen due diligence i forkant, for å sikre at all dokumentasjon er på plass og at alle forhold er i orden, som en forberedelse på kjøpers due diligence.  

  

Juridisk due diligence 

I en juridisk due diligence vil ofte flere rettsområder være relevante. De vanligste rettsområdene listes opp her, hvor bakgrunnen for undersøkelsen forklares nærmere.  

 

  • Skatterettslige forhold 

Skatterettslige forhold er av stor betydning for selskapsverdien og eiendomsverdien. Særlig vil et selskaps skattesituasjon være en viktig forutsetning for gjennomføringen av en transaksjon. En transaksjon kan gjennomføres på ulike måter, og skattesituasjonen kan optimaliseres etter gjennomføring av transaksjonen. Kunnskap om nåværende forhold skaper forutsigbarhet, og gir kjøper anledning til å planlegge for nødvendige selskapsendringer i etterkant av transaksjonen.  

 

  • Selskapsrettslige forhold 

Også selskapets historikk og eierforhold kan være av stor betydning for en transaksjon. Dersom et holdingselskap med flere datterselskaper vurderes kjøpt, må forholdet mellom de enkelte selskapene avklares. Videre kan det være forhold i selskapsdokumentene eller i aksjonæravtaler som kan forhindre eller vanskeliggjøre en planlagt transaksjon. Kunnskap om slike forhold reduserer risikoen, og gjør det mulig å planlegge for å møte eventuelle fremtidige problemstillinger, slik at selve gjennomføringen forenkles. 

 

  • Arbeidsrettslige forhold 

I selskaper med ansatte er det svært viktig for kjøper å få innsikt i hvilke avtaler og vilkår som gjelder. Konfidensielle opplysninger om de ansattes lønns- og bonusordninger kan påvirke vurderingen av selskapsverdien. Videre kan det være inntatt klausuler i arbeidskontraktene som gir nøkkelpersonell særskilte rettigheter i forbindelse med en transaksjon. Dette kan få store konsekvenser for fremtidig drift og utvikling. 

 

  • Andre forhold 

I tillegg kan en rekke andre rettslige forhold være av betydning. Dersom selskapet er involvert i en tvist for domstolene kan dette medføre store kostnader i fremtiden. Dersom en leietaker av en næringseiendom gis oppsigelsesrett ved eierskifte, kan utleieinntektene bortfalle uforventet. Dersom selskapets største samarbeidspartner eller kunde har rett til å fratre gjeldende avtaler ved et eierskifte, kan driften påvirkes og en andel av inntektene bortfalle.  

 

Som vist ovenfor kan en rekke juridiske forhold få betydning ved gjennomføringen av et oppkjøp, en fusjon eller ved en annen transaksjon. Ved å gjennomføre en due diligence gis kjøper en anledning til å vurdere selskapet, virksomheten eller næringseiendommen nærmere. Kjøper kan dermed vurdere både verdien og risikoen ved transaksjonen på et bredere grunnlag, for slik å sikre sine egne interesser.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson