Konkurransereglene under koronakrisen - OPPDATERT
17.04.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund

Dato: Skrevet 24. mars, oppdatert 17. april 2020
 

Veileder fra EU-kommisjonen, 8. april 2020

Kommisjonen publiserte 8. april 2020 en veileder om begrenset samarbeid mellom foretak som kan være nødvendig, særlig for å sikre tilgang til medisiner og medisinsk utstyr i forbindelse med koronautbruddet. Både Konkurransetilsynet i Norge og Eftas overvåkningsorgan, ESA har uttalt at de vil se hen til Kommisjonens veiledning i de situasjoner der det er aktuelt.
 

I pressemeldingen understreker Kommisjonen samtidig viktigheten av at konkurransereglene overholdes også under slike ekstraordinære omstendigheter som koronakrisen, og Kommisjonen vil derfor aktivt overvåke konkurransesituasjonen og gripe inn mot foretak som utnytter situasjonen.


Felles uttalelse fra EU/EØS-landene, 23. mars 2020

Det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) publiserte 23. mars 2020 en uttalelse vedrørende koronakrisen og konkurranserett i den sammenheng. Konkurransetilsynet i Norge har meddelt at tilsynet slutter seg til uttalelsen.

I denne sammenheng uttaler konkurransedirektør Lars Sørgard:
 

– Dagens felles uttalelse er unik, og den viser at konkurransemyndighetene i samtlige EU/EØS-land tar koranakrisen på det ytterste alvor. Vi er også i Norge opptatt av forsyningssikkerhet særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, og ser at det kan være behov for mer samarbeid mellom bedriftene for å sikre forsyninger enn det som normalt er tilfelle. Samtidig vil vi som alle de andre europeiske landene være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om langsiktig prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet.


Norsk oversettelse av uttalelsen fra ECN:

  • ECN er fullstendig klar over de sosiale og økonomiske konsekvensene som er utløst av koronautbruddet i Europa.

 

  • EU/EØS-konkurranserettens ulike bestemmelser gjør det mulig å ta hensyn til markedsforholdene og økonomisk utvikling, der dette er relevant og nødvendig. Konkurransereglene sikrer like konkurransevilkår mellom foretak. Dette formålet er fortsatt relevant også i en periode hvor foretak og økonomien som helhet, lider på grunn av krisesituasjonen.

 

  • ECN forstår at denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet.

 

  • Tatt i betraktning den nåværende situasjonen, vil slike tiltak med liten sannsynlighet fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 101 TEUV/53 EØS eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle negative virkninger. Hvis foretak er i tvil om slike samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning.

 

  • Samtidig er det svært viktig å sikre at produkter som anses som nødvendig for å beskytte forbrukerens helse i dagens situasjon (f.eks. ansiktsmasker og desinfiseringsmidler), fortsetter å være tilgjengelige til konkurransedyktige priser. ECN vil derfor ikke nøle med å iverksette tiltak mot foretak som drar nytte av dagens situasjon gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling.
     
  • I denne sammenheng ønsker ECN å påpeke at det eksisterende regelverket tillater produsenter å fastsette maksimalpriser for sine produkter. Dette kan vise seg nyttig for å begrense mulighetene for uberettigede prisøkninger på distribusjonsleddet.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.