Utsatte frister for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

Ny midlertidig lov om utsettelse av frister for bl.a. å fastsette årsregnskap og å avholde ordinær generalforsamling fra 19. juni 2020

En ny midlertidig lov om utsettelse av frister for bl.a. å fastsette årsregnskap og å avholde ordinær generalforsamling trådte i kraft 19. juni 2020. Formålet med loven er å gi selskaper bedre tid til dette, for igjen å avhjelpe konsekvenser av koronautbruddet.


Utgangspunktet

Den generelle bestemmelsen i aksjeloven sier at ordinær generalforsamling, hvor blant annet årsregnskapet skal behandles og godkjennes, skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Det vil for de fleste AS, som følger kalenderåret for sitt regnskapsår, bety at møtet må avholdes senest 30. juni påfølgende år. Denne fristen er nå forlenget i den nye midlertidige loven.

 

Utsettelse av frister

Fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning utsettes med 2 måneder, som da i praksis for de fleste AS vil si til 30. august. Fristen for å avgi revisjonsberetning utsettes tilsvarende for revisor, og plikten til å avholde ordinær generalforsamling i et AS får dermed også en tilsvarende fristforlengelse.

 

Loven utsetter også tidspunktet for når forsinkelsesgebyr for manglende innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret kan ilegges; fra 1. august til 1. oktober 2020.

 

For regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven, gjelder imidlertid denne nye loven ikke.

 

Her finner du den nye loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-92?q=Midlertidig%20lov%20om%20utsettelse%20av

 

AS med vedtektsbestemmelse om tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling

Vi har tidligere skrevet om at de AS som i vedtektene sine har en bestemmelse om når ordinær generalforsamling skal avholdes, nå etter en annen midlertidig lov i stedet kan følge aksjelovens generelle regel om frist for slik avholdelse, og ikke er bundet av sin egen vedtektsbestemmelse om dette: Ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. erstatter forskrifter etter koronaloven

 

Det vil igjen si at disse selskapene nå kan forholde seg til den nye midlertidige loven om utsettelse av frister med to måneder.

 

Husk også muligheten for digitale møter

Vi minner samtidig om en annen praktisk midlertidig lov, nemlig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv., hvor det åpnes opp for ytterligere bruk av digitale møter. Vi har skrevet om dette her: Ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. erstatter forskrifter etter koronaloven


Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson