Main Image

Konkurranserett

Konkurranseloven som trådte i kraft 1. mai 2004, er en ren forbudslov. Formål med loven er å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser når loven anvendes.
 

Vi kan gi deg råd når det gjelder spørsmål innen konkurranseretten og EU-EØS-retten, slik at du unngår brudd på regelverket. Vi kan for eksempel bistå med:
 

  • Utarbeidelse av distribusjonsavtaler i henhold til konkurranselovgivningen
  • Vurdering av om leveringsnektelser, rabattgivning, urimelige forretningsvilkår og forskjellsbehandling av forretningsforbindelser er i strid med konkurranselovgivningen
  • Vurdering av om samarbeid om markedsdeling, prosessamarbeid, anbudssamarbeid o.l. er i strid med konkurranselovgivningen
  • Bistand ved oppkjøp av virksomhet, med evt. melding til Konkurransetilsynet
  • Utforming av karensklausuler ved salg av virksomhet, vurdert i sammenheng med konkurranselovgivningen
  • Utarbeidelse av klage til Konkurransetilsynet
  • Bistand ved kontrollbesøk fra Konkurransetilsynet

Ta kontakt med:

Konkurransetilsynet

Håndheving av konkurranseloven er Konkurransetilsynets hovedoppgave. Brudd på loven kan medføre at inngåtte avtaler blir helt eller delvis ugyldige. Lovbrudd kan også medføre sanksjoner som tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller fengelsestraff.
W:
H: