Forslag om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker
01.04.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo, 1. april

I et høringsnotat sendt ut 26. mars 2020 foreslår Nærings- og fiskeridepartementet en forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av koronautbruddet. I forskriften er det foreslått å forlenge alle saksbehandlingsfristene ved kontroll med foretakssammenslutninger med 15 virkedager. Departementet kommer samtidig med en oppfordring til næringslivet i høringsnotatet.


Koronautbruddet fører mange selskaper inn i en økonomisk krisesituasjon. For noen selskaper kan en foretakssammenslutning være en utvei. Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet om forlengede frister kan bidra til å forsinke en slik prosess.

Departementet presiserer imidlertid at det er viktig at Konkurransetilsynet får rom til å prioritere hastesaker. Det er derfor grunn til å tro at Konkurransetilsynet vil strekke seg langt for å overholde de ordinære fristene ved hastesaker.   

Dersom forskriften blir vedtatt, vil alle fristene som gjelder behandlingen av foretakssammenslutninger etter konkurranseloven forlenges med 15 virkedager. Dette innebærer at saksbehandlingstiden for foretakssammenslutninger kan bli betydelig lengre.

Fristforlengelsene vil ifølge departementets forslag gjelde både saker som allerede er meldt inn til Konkurransetilsynet på tidspunktet forskriften trer i kraft, og fremtidige saker.

Forskriften er ikke vedtatt ennå, men vil tre i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften.

Begrunnelsen for forslaget er todelt. Et hensyn som trekkes frem er risikoen for at koronautbruddet skal føre til kapasitetsproblemer internt i Konkurransetilsynet (sykdom, karantene osv. som begrenser kapasiteten). I tillegg tar man høyde for at antall hastesaker som kommer inn til Konkurransetilsynet vil øke som følge av koronautbruddet.
 

Næringsminister Iselin Nybø kommenterer forslaget i pressemelding fra regjeringen:
- Koronautbruddet skaper en utfordrende arbeidssituasjon for konkurransemyndighetene. Jeg er opptatt av å sikre at de får tilstrekkelig rom for å treffe gode beslutninger, samt gjøre riktige prioriteringer mellom saker.

I høringsnotatet kommer departementet med en oppfordring til næringslivet: Det vil være en fordel hvis foretak som ønsker å fusjonere, tar kontakt med Konkurransetilsynet så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig hvis selskaper trenger en rask avklaring. Videre fremheves at det vil være en fordel om transaksjoner som ennå ikke er meldt og som ikke haster, utsettes der dette er mulig.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.