Main Image

Energirett

Energiretten omfatter hele verdikjeden fra produksjon av energi, via fordeling av energien i strømnettet vårt og frem til du som sluttkunde kan sette stikkontakten i veggen og hente ut den energien du trenger. Det grønne skiftet og elektrifiseringen stiller større krav til økt uttak av energi over kort tid. Utviklingen gjør at det stilles nye krav til effektivitet i hele verdikjeden.
 

Rettsområdet energirett griper inn i flere juridiske disipliner innen offentlig og privat rett. Store deler av energibransjen er monopolvirksomhet, og lovgiver har derfor detaljregulert dette området. Det er lang tradisjon i Norge for den offentlige reguleringen av naturressursene som utnyttes til energiproduksjon, regulering av selve kraftproduksjonen og utbyggingen av kraftnett. Også selve forbruket av energi er detaljregulert.
 

Energirett omfatter i tillegg privatrettslige problemstillinger, som for eksempel erverv av rettigheter og grunn til eie eller bruk for kraftproduksjon og linjenett mv.


Vi bistår i hovedsak energiselskapene, og har blant annet erfaring med følgende:

  • Søknad om konsesjon og problemstillinger knyttet til konsesjonsvilkår
  • Problemstillinger knyttet til områdekonsesjon, leveringsplikt, anleggsbidrag
  • Erstatningskrav som følge av nedetid
  • Regulering av sanksjoner knyttet til avtalemislighold fra kunder
  • Selskaps- og skatterettslige problemstillinger i energibransjen
  • Entrepriserettslige problemstillinger knyttet til utbygging av energinettet
  • Bistand med erverv/ekspropriasjon av grunn og rettigheter knyttet til utbygging av kraftanlegg og linjer, herunder bistand i skjønn for domstolene.

 

Våre advokater benyttes som forelesere på kurs og konferanser for energiselskaper mv.

 

Ta kontakt med:

Hva omfatter energiretten?

Energiretten er de reglene som regulerer produksjon, transport/overføring, fordeling og omsetning av energi.
W:
H: