Nye støttetiltak fra regjeringen
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo

Den 26. mars 2020 godkjente ESA norske myndigheters støtteordning med offentlige garantier for investerings- og arbeidskapitallån som finansforetak yter til små og mellomstore bedrifter. I dag, 27. mars 2020, presenterte regjeringen rammene for enda en tiltakspakke, med direkte pengestøtte til bedrifter som har måttet stenge eller har mistet det vesentlige av inntektene sine.

Garantiordning

Fredag 20. mars 2020 presenterte regjeringen en garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (SMBer) (pressemelding). Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 % av lånebeløpet i nye lån på inntil 50 MNOK per bedrift, som finansforetak yter til SMBer for å dekke et umiddelbart likviditetsbehov oppstått som følge av koronakrisen, jf. Prop. 58 LS (2019-2020), kapittel 4.
 

Ordningen ble notifisert til ESA den 25. mars 2020, og ble godkjent allerede dagen etter (pressemelding fra regjeringen og fra ESA, og beslutningen fra ESA). ESA konstaterer i beslutningen at ordningen innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (1), men godkjenner ordningen under unntaket for «å bøte på en alvorlig forstyrrelse av økonomien» etter EØS-avtalen artikkel 61 (3) b).
 

Dette betyr at bankene nå kan begynne å gi ut lån under garantiordningen, noe som er sårt tiltrengt for mange bedrifter.  

 

Kompensasjonsordning

Regjeringen har i dag lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronautbruddet (pressemelding).
 

Det foreslås en kompensasjonsordning for dekning av uunngåelige utgifter for næringslivet, som påløper uavhengig av at driften midlertidig stanses, slik som eksempelvis leiekostnader. Kompensasjonsordningen er rettet mot bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Detaljene i ordningen er ennå ikke kjent, men ordningen vil kunne innebære statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (1). Myndighetene må i så fall notifisere ordningen og få den godkjent av ESA under en av unntaksreglene for lovlig støtte. 
 

Tiltakene som ble presentert i dag, markerer ifølge finansminister Jan Tore Sanner at man nå går inn i fase 2 i myndighetenes kamp for å hjelpe bedrifter som sliter på grunn av koronautbruddet. Dette skiftet innebærer også at spenningen mot de EØS-rettslige reglene om statsstøtte blir større. 

 

Du kan lese mer om statsstøtteregelverket i forbindelse med koronakrisen i disse artiklene:

EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet

Koronavirus og økonomisk nødhjelp – forholdet til statsstøttereglene

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.