Uke 32: #VissteDuAt – Hvordan velges selskapets styre og hvilke krav stilles til styremedlemmene?
08.08.2019
Skrevet av: Marianne Aanes Stenstvedt og Endre Bakke Arntzen

Valg av selskapets styre er en viktig oppgave i ivaretakelsen av virksomheten. Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og vil gjennom vedtak og retningslinjer være det sentrale organet for utvikling og vekst. Du kan lese mer om hva som er styrets oppgaver her i #VissteDuAt fra uke 24: Hva er styrets oppgaver?


Valg av styremedlemmer

Selskapet skal ha et styre med minst ett medlem. Styret velges av selskapets generalforsamling ved simpelt flertallsvalg (de eller den med flest stemmer). Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen står i utgangspunktet fritt til å velge inn hvem og hvor mange de ønsker til å sitte i styret. Selskapets vedtekter kan imidlertid ha bestemmelser som regulerer antallet styremedlemmer, og kan også fastsette at valgretten skal overføres til andre. Generalforsamlingen bestemmer om det skal velges varamedlemmer til styret.

 

Når et selskap har mer enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve at styremedlemmer velges av og blant de ansatte. Disse kommer da i tillegg til de styremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen.

 

Avtaler om styresammensetning

Aksjeeiere kan inngå interne avtaler som gjelder den overordnede styringen av selskapet, såkalte aksjonæravtaler. I slike avtaler kan aksjeeierne forplikte seg til å velge utvalgte styremedlemmer, eller at aksjeeierne skal være representert med hver sin representant i styret. En slik avtale vil være juridisk bindende for aksjeeierne, selv om den ikke har formell virkning rent selskapsrettslig.

 

Enkelte selskaper opererer med flere aksjeklasser, typisk A- og B-aksjer. Et vanlig skille er at én aksjeklasse har stemmerett, herunder ved valg av styremedlemmer, mens den andre klassen ikke har stemmerett. Man kan også gi ulike aksjeklasser rett til å velge et gitt antall av selskapets styremedlemmer, for eksempel for å sikre at særinteresser blant aksjeeierne blir ivaretatt. 

 

Formelle krav til styremedlemmene

Styret bør bestå av personer som forstår selskapets virksomhet, men som samtidig har evnen til å fokusere på overordnet utvikling av selskapet. Av den grunn kan det være nyttig at styret består av personer med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Dette vil øke styrets evne til å foreta balanserte og reflekterte beslutninger i krevende situasjoner.   
 

Aksjeloven stiller krav om at minst halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge, eller for statsborgere i land som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i et slikt land. Unntak kan gis av Nærings- og fiskeridepartementet i det enkelte tilfellet. Det er laget nye overgangsregler som sikrer at britiske styremedlemmer som er valgt før Storbritannias eventuelle uttreden av EU uten en avtale, likestilles med borgere i EØS-området.

 

I tillegg til bostedskravet er det fastsatt i loven at bare myndige personer kan være styremedlemmer.
 

Styremedlemmers tjenestetid

Den ordinære tjenestetiden for styremedlemmer er to år, men avvik fra dette kan fastsettes i selskapets vedtekter. I mindre selskaper kan det være praktisk å vedtektsfeste at styremedlemmene tjenestegjør på ubestemt tid. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet fortsette i vervet, frem til et nytt styremedlem er valgt.

 

Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører

Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Det må først gis rimelig forhåndsvarsel til styret og den som har valgt styremedlemmet, slik at det kan velges et nytt styremedlem.

 

Et styremedlem kan også avsettes av den som har valgt styremedlemmet før tjenestetiden er utløpt.

 

Godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsetter hvor mye som eventuelt skal utbetales i godtgjørelse til styremedlemmene.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.