Uke 20: #VissteDuAt – Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 1: Før generalforsamling
16.05.2019
Skrevet av: Marianne Aanes Stenstvedt og Thea Tveter

Det er tid for avholdelse av ordinær generalforsamling. Hvordan skal innkalling gjøres? Hvilke rettigheter har du, som aksjeeier i et selskap, i forbindelse med generalforsamlingen? I Del 1 og 2 av «generalforsamlingen i aksjeselskap» gir vi deg svarene på det du lurer på.Generelt om generalforsamlingen


Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Aksjeeierne har ingen myndighet i selskapet utover generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger selskapets styre, og det er styret som har ansvaret for å gjennomføre generalforsamlingens vedtak.

 

Generalforsamlingen kan ta opp og fatte vedtak i alle saker som gjelder selskapet. Dette innebærer at generalforsamlingen som utgangspunkt kan instruere de øvrige selskapsorganene, omgjøre deres beslutninger eller treffe avgjørelser i andre selskapsorganers saker, med mindre loven bestemmer noe annet. Om styret ikke opptrer som generalforsamlingen ønsker, må det velges et nytt styre.

 

Generalforsamlingen er et internt organ, og kan ikke representere selskapet utad ved inngåelse av avtaler, overfor offentlige myndigheter eller andre.Ordinær og ekstraordinær generalforsamling


Ordinær generalforsamling er obligatorisk i alle aksjeselskaper, og skal avholdes årlig innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Normalt vil dette si senest 30. juni. Ordinær generalforsamling skal behandle og avgjøre årsregnskap og årsberetning, blant annet utdeling av utbytte samt andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når spesielle saker skal behandles utenom ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling avholdes på samme måte som en ordinær generalforsamling, og har normalt samme myndighet som ordinær generalforsamling. Styret kan bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling.

I tillegg skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller av aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, for å få behandlet et bestemt angitt emne.Aksjeeiernes rett til å få saker behandlet på generalforsamling


Uavhengig av antall aksjer man eier, har enhver aksjeeier rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen til innkalling til generalforsamling. Aksjeeieren må samtidig sende et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

 


Innkalling til generalforsamling


Innkalling til generalforsamling må være skriftlig til alle aksjeeiere med kjent adresse. Loven pålegger ikke innkalling av styret, daglig leder og revisor. Innkalling ved e-post eller annen skriftlig kommunikasjon oppfyller kravet til skriftlighet. Innkallingen må være sendt senest en uke før møtet skal holdes, med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist.Hva må stå i innkallingen?


Innkallingen skal i et forslag til dagsorden angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen, slik at mottakeren får klart for seg hvilke saker som skal behandles. Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke avgjøre andre saker enn de som fremkommer av innkallingen. Forslag om å endre selskapets vedtekter skal gjengis i innkallingen.

 

I neste #VissteDuAt kan du lese mer om selve gjennomføringen av generalforsamlingen.  

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.