Statsforvalteren varsler strengere forventninger til kommunens avløpshåndtering og økt innsigelsespraksis
18.03.2024
Skrevet av: Senioradvokat Monica Tennebø og advokatfullmektig Amalie Amundsen

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (tidligere Oslo og Viken) varslet den 30. januar om tilstramming av innsigelsespraksisen for å ivareta Statsforvalterens forventing til ivaretakelse av avløpshåndtering hos kommunene. 
 

Statsforvalteren forventer strengere praksis fra kommunene når det gjelder bruk av rekkefølgekrav i arealplaner for å sikre at avløpsrenseanlegg driftes i henhold til utslippstillatelser og forurensningsregelverket for øvrig. Det varsles om økende bruk av innsigelse ved behandling av forslag til reguleringsplaner i områder med sprengt kapasitet på avløpsrenseanleggene.


Den varslede praksisendringen kan få store konsekvenser for pågående og planlagte planprosesser.

 

Årsaken til tilstrammingen av innsigelsespraksisen 

Vannkvaliteten i Oslofjorden er ansett for å være kritisk dårlig. En av de største påvirkningsfaktorene for vannkvaliteten er utslipp fra kommunale avløp og avløp i spredt bebyggelse. 
 

Statsforvalteren vil unngå kommunale påslipp til allerede overbelastede avløpsrenseanlegg. Formålet med å skjerpe forventningene til kommunens avløpshåndtering i planprosesser er å bidra til å sikre utbygging i områder med velfungerende infrastruktur for vann og avløp, samt å bidra til opprustning av anlegg som ikke møter dagens krav.

 

Økt bruk av rekkefølgebestemmelser

Kommunene oppfordres til å sikre at avløpsrenseanlegget har tilstrekkelig kapasitet ved å innta rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
 

Statsforvalteren uttaler at innholdet i rekkefølgebestemmelsen bør sikte på at det før tilknytning av avløpsvann må kunne dokumenteres at det aktuelle avløpsrenseanlegget driftes i henhold til tillatelse og forurensingsregelverket, samt at anlegget har kapasitet til å kunne motta den forventende mengden avløpsvann fra den foreslåtte utbyggingen. Statsforvalteren har varslet at de ikke vil fremme innsigelse mot en plan som inneholder en slik rekkefølgebestemmelse.
 

Dersom avløpsrenseanlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet til å motta den forventende mengden avløpsvann fra den foreslåtte utbyggingen, vil det være svært kostbart å sørge for en oppgradering av anlegget eller etablere nytt anlegg. Faren er at dekningsområdene for renseanleggene hvor det i dag er utilfredsstillende renseløsninger for avløp, i realiteten blir områder med byggeforbud/-stopp.

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.