Guide til søknad om kontantstøtte - OPPDATERT
03.06.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo

Skrevet 3. april 2020, oppdatert 3. juni 2020

Bedrifter som opplever stort omsetningsbortfall som følge av koronautbruddet, kan søke staten om kompensasjon. Støtten kan gis til bedrifter som opplever omsetningsfall på minst 30 %, og den skal dekke uunngåelige faste utgifter. Selve omsetningsbortfallet dekkes ikke.


Ordningen gjaldt i utgangspunktet for mars, april og mai måned. Regjeringen har imidlertid varslet at ordningen forlenges i tre måneder, til og med august (pressemelding). Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 % og til 50 % for august.


Nedenfor gir vi en overordnet gjennomgang av støtteordningen.

 

Hvilke bedrifter omfattes av ordningen?


Krav om 30 % omsetningsfall

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak (se nedenfor).
 

For å kunne motta støtte, må bedriften ha opplevd et omsetningsfall på minst 30 % i perioden det søkes støtte for. For mars måned vil imidlertid grensen være på 20 %, fordi de nasjonale tiltakene først ble iverksatt 12. mars 2020. Omsetningsfallet finnes ved å beregne den prosentvise forskjellen mellom foretakets faktiske omsetning og beregnede normalomsetning. Regjeringen har utarbeidet en kalkulator for å beregne omsetningsfallet. Den finner du her.

Bedrifter som faller utenfor ordningen

Følgende bedrifter faller utenfor støtteordningen:

 • Finansnæringen
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Selskaper under andre støtteordninger, som eksempelvis private barnehager og flyselskaper
 • Foretak under konkursbehandling
 • Foretak uten ansatte (enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde vil likevel være omfattet av støtteordningen)

 

Hva dekkes?

Støtteordningen innebærer at det kun er «uunngåelige faste kostnader» som kan kreves dekket. Med dette menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Det kan bare føres opp kostnader som kan føres på spesifikke poster i næringsoppgaven:

 

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

 

I tillegg til å kunne føres på disse postene, må kostnadene kunne regnes som faste og uunngåelige. Eksempler på dette er:

 

 • Lokaler (leie av næringslokaler)
 • Lys og varme
 • Vann og avløp
 • Forsikring
 • Leie av utstyr og transportmidler
 • Rentekostnader minus renteinntekter

 

Hvor mye kan din bedrift få dekket?

Hvor mye din bedrift vil kunne motta i støtte, avhenger av følgende tre faktorer:
 

 • Størrelsen på faste uunngåelige kostnader
 • Omsetningsfall i % på grunn av koronautbruddet
 • Hvorvidt foretaket er blitt pålagt av staten å stenge eller ikke


Tilskudd for mars, april og mai
For bedrifter som har blitt pålagt å stenge, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 90 % av faste, uunngåelig kostnader. For bedrifter som ikke er blitt pålagt å stenge, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelig kostnader. For bedrifter som ikke er blitt pålagt å stenge, gjelder i tillegg en egenandel på NOK 10 000.


Formel for utregning for bedrifter som har blitt pålagt å stenge:

Støtte = Omsetningsfall i % x faste kostnader x 90 %.

 

Formel for utregning for bedrifter som ikke har blitt pålagt å stenge:

Støtte = Omsetningsfall i % x (faste kostnader – 10 000) x 80 %.

 

Tilskudd for juni, juli og august

Regjeringen har varslet at graden av kompensasjon vil senkes for månedene juni, juli og august. For juni og juli, vil tilskuddet maksimalt kunne utgjøre 70 % av faste uunngåelige kostnader. For august vil tilskuddet maksimalt kunne utgjøre 50 % av faste uunngåelige kostnader.Øvre og nedre grense for støtte

Beregnet støtte opp til NOK 30 millioner dekkes i sin helhet. For beregnet støtte over NOK 30 millioner, vil kun halvparten av det beløpet som overstiger NOK 30 millioner dekkes. Maksimalt tilskudd per bedrift per måned er NOK 80 millioner for mars, april og mai. 

Regjeringen har varslet at den øvre grensen for støtte for juni og juli måned vil senkes til NOK 70 millioner, og ytterligere til NOK 50 millioner for august.
 

Kontantstøtten har også en nedre grense for utbetaling på NOK 5 000. Dersom utregningen basert på formlene ovenfor, gir en støttesum som er mindre enn NOK 5 000, faller bedriften utenfor støtteordningen.

 

Når kommer pengene på konto?

Det er lagt vekt på at ordningen skal være enkel, og utbetaling skal skje til bedriften senest innen tre uker etter at støttevedtak er truffet. Finansministeren har uttalt at han vet at dette haster for mange bedrifter.

I proposisjonen poengteres det at tilskuddet vil være å anse som skattepliktig inntekt, ettersom midlene som tildeles i ordningen vil være kompensasjon for tapt omsetning.

 

Hvordan gå frem for å søke?

Søknadsportalen finnes på kompensasjonsordning.no. Her har regjeringen også gitt veiledere som kan være nyttig å se på før det søkes. Vi har tidligere lagt ut et nyhetsbrev med en kort oversikt over ordningen og veiledere mv., se her.

 

Bistand

Svensson Nøkleby kan bistå både i søknadsprosessen og ved eventuelle avslag.

 


Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.