Viktige endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
19.12.2019
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

Som omtalt i våre artikler publisert 2. juli og 5. juli i år, har forslag til nye regler i aksjeloven vært til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Stortinget har nå vedtatt endringer i aksjeloven, og de fleste av disse endringene trer i kraft allerede fra 1. januar 2020.

 

I denne artikkelen oppsummerer vi de viktigste endringene.  


Aksjeloven § 3-8: Avtaler med nærstående


Dette er de viktigste endringene som vil gjelde fra 1. januar 2020:

 

  • Flytting av kompetanse

Kompetansen til å godkjenne avtaler mellom selskapet og nærstående flyttes fra generalforsamlingen til styret.

 

  • Endring av terskler

Terskelen for når selskapet må følge fremgangsmåten i aksjeloven § 3-8 økes, slik at avtaler som har en virkelig verdi på mer enn 2,5 % av selskapets balansesum i sist godkjente årsregnskap, vil omfattes. Terskelen i unntaket økes også, slik at bestemmelsen ikke gjelder for avtaler der selskapets ytelse har en virkelig verdi som er mindre enn kr 100 000.

 

  • Krav til redegjørelse og erklæring

Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse, og skal avgi en erklæring om at avtalen er i selskapets interesse, at det er rimelig samsvar mellom ytelse og vederlag, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt. Redegjørelsen og erklæringen skal sendes til alle aksjeeiere, i tillegg til å sendes til Foretaksregisteret som etter dagens regler.

 

  • Endring av rettsvirkninger
Avtale som inngås i strid med aksjeloven § 3-8, er ikke bindende for selskapet hvis selskapet godtgjør at avtalemotparten forsto eller burde forstått at styret ikke har godkjent avtalen. Dette innebærer at om avtalemotparten er i aktsom god tro knyttet til styregodkjennelse, vil selskapet likevel være bundet av avtalen.  

 

For en nærmere behandling av endringene vises til tidligere artikkel her: https://www.svenssonnokleby.no/no/aktuelt-artikler/forslag-til-endringer-i-aksjeloven-3-8.

 

 

Aksjeloven § 8-10: Selskapsfinansierte aksjeerverv
 

Dette er de viktigste endringene som vil gjelde fra 1. januar 2020:

 

  • Styrets ansvar for redegjørelse og vedtak
Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse, og skal avgi en erklæring om at det er i selskapets interesse å yte bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt. Redegjørelsen og erklæringen skal sendes til Foretaksregisteret før bistanden ytes.

Det er ikke lenger et vilkår at det skal stilles betryggende sikkerhet for tilbakebetaling eller tilbakesøking, men bistanden skal gis på forretningsmessige vilkår.

 

  • Innføring av konsernunntak
Det innføres et generelt konsernunntak. Unntaket gjør det mulig for et selskap å yte finansiell bistand utenfor utbytterammen der erverver er hjemmehørende i en EØS-stat og erverver inngår i samme konsern eller foretaksgruppe som selskapet, eller der ervervet fører til at det dannes et konsern eller en foretaksgruppe.

 

  • Opphevelse av unntaksforskrift for eiendomsselskaper
Unntaksforskriften som blant annet gir eiendomsselskaper adgang til å pantsette en fast eiendom ved erverv av aksjer i selskapet oppheves, og de alminnelige regler vil dermed gjelde også for slike selskaper.

For øvrig er det vedtatt en ny forskrift som på visse vilkår gir selskapet adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer. Denne forskriften trer også i kraft 1. januar 2020.

 

For en nærmere behandling av endringene vises til tidligere artikkel her: https://www.svenssonnokleby.no/no/aktuelt-artikler/aksjeloven-8-10-lovforslag-til-behandling.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.