Koronaviruset – tips til arbeidsgivere
11.03.2020
Skrevet av: Advokat/partner Per Karsten Wahl, 11. mars 2020

Spredningen av korornaviruset utfordrer nå dagliglivet og derfor også arbeidslivet. I tillegg til utfordringene knyttet til handels- og vareleveranser, transport, møtevirksomhet mv., påvirker situasjonen også forholdene internt på arbeidsplassen.

Regjeringen har varslet endringer i lovverket (permitteringer og skatt) for å lette situasjonen for virksomhetene, og mange etterspør hva som er handlingsrommet med hensyn til egne ansatte. Spørsmålene og utfordringene er mange, og nedenfor gir vi noen påminnelser om viktige utgangspunkter.


Styringsretten

Alle virksomheter må løpende vurdere risikoen for smittespredning og om det bør gjennomføres nødvendige tiltak på arbeidsplassen. Myndighetenes anbefalinger oppdateres etter hvert daglig, og interne rutiner og bestemmelser må ajourføres og tilpasses endringene. Styringsretten gir arbeidsgiver gode verktøy for å møte utfordringene, og kan blant annet brukes for å pålegge ansatte å jobbe hjemmefra eller på andre steder enn der de normalt jobber.

 

Smittefrykt gir ikke rett til fravær eller sykepenger

Fritak fra arbeidsplikten fordrer at det finnes et grunnlag, enten i lov eller avtale. Loven har ikke generelle regler som gir ansatte rett til å kreve eller ta fri fra arbeidet – heller ikke uten lønn. Fravær må derfor avtales.

 

Sykdom gir rettmessig grunnlag for fravær. Det er kun legene som kan sykmelde, og fravær som ikke kan legitimeres ved sykemelding eller innenfor egenmeldingsadgangen, vil ofte være urettmessig og vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet og retten til lønn.

 

Det er heller ikke fritt frem for den enkelte å velge hjemmekontor eller å arbeide fra andre steder enn det avtalte arbeidsstedet, men her kan selvsagt arbeidstaker og arbeidsgiver ha felles interesser og gjøre avtaler. At barnehager og skoler stenger eller andre forhold gjør det utfordrende å møte på arbeidet, er heller ikke gyldig fraværsgrunn i seg selv. Her oppfordrer vi virksomhetene til å planlegge og legge til rette for en fleksibel arbeidshverdag, så langt det lar seg gjøre.

 

Vi må regne med å se en rekke sykmeldinger fremover. Virksomhetene må planlegge for omfattende fravær og være klar over at legene kan sykmelde også ved mistanke om smitte. Det finnes også regler som åpner for at NAV kan godta sykmeldinger uten at legen har foretatt en personlig undersøkelse, når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

 

Dersom arbeidstaker skal ha rett til sykepenger, er det et vilkår at man er arbeidsufør. Arbeidstakere som ikke har avtale om hjemmekontor eller fravær, må altså få sykmelding fra legen for å få rett til sykepenger. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene (om den ikke er pålagt av arbeidsgiver, som da fortsatt må betale lønn).

 

Egenmeldinger kan selvsagt brukes, men har et begrenset omfang og derfor begrenset aktualitet.

 

Permitteringer eller oppsigelser?

Avhengig av hvordan virksomheten rammes, kan det bli aktuelt med varige eller midlertidige nedskjæringer. Dersom antallet ansatte må vurderes, har regjeringen varslet at den vil gjøre det lettere å velge permitteringer, gjennom å korte ned den perioden arbeidsgiver må betale lønn. Tiltaket gjøres for å begrense antallet konkurser og oppsigelser som følge av driftsforstyrrelser i tiden fremover.

 

Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om midlertidig opphevelse/suspensjon av arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Arbeidsforholdet består under permitteringen, men partenes rettigheter og forpliktelser er begrenset. Det kreves saklig grunn, knyttet til problemer med å sysselsette de ansatte. Viruset og faren for smitte vil derfor ikke direkte gi grunnlag for permitteringer, men konsekvensene av fravær, ordretørke, råstoffmangel og lignende kan føre til en situasjon som berettiger arbeidsgiver til å permittere.

 

Permitteringer må varsles, normalt 14 dager før iverksettelse. Etter Hovedavtalen kan fristen begrenses til to dager dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser inntreffer. Om koronaviruset og dets konsekvenser vil tilfredsstille kravet om å være uforutsette hendelser, må avgjøres konkret.

 

Varige sysselsettingsproblemer kan berettige oppsigelser.

 

Varslede tiltak

I tillegg til nedkorting av arbeidsgiverperioden ved permitteringer, har regjeringen også varslet endringer i skattereglene. Detaljene er i skrivende stund ikke klare. Ett av tiltakene er at bedrifter som går med underskudd, skal kunne tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det andre tiltaket går ut på å la eiere av bedrifter som går med underskudd få utsettelse med betalingen av formuesskatten.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.