Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling
31.03.2020
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

Skrevet 31. mars, oppdatert 27. april 2020:

Den 16. mars 2020 kom vi med noen praktiske råd til hvordan generalforsamling kan avholdes når fysiske møter ikke lenger er mulig. Les den artikkelen her: #VissteDuAt – Korona og avholdelse av generalforsamling – hva nå?

Lørdag 28. mars 2020 trådte en midlertidig forskrift om unntak fra blant annet aksjelovens regler om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamling i kraft. Forskriften utvider de reglene som allerede følger av aksjeloven om avholdelse av slike møter på andre måter enn ved fysisk møte. Her får du en oversikt over de nye reglene.


Unntak fra krav om avholdelse av fysisk styremøte

  • Styrets leder kan beslutte at styret skal behandle og avgjøre enhver sak i telefon- eller videomøte, skriftlig eller på annen betryggende måte uten at styremedlemmene er fysisk samlet. Alle styremedlemmene skal så vidt mulig få delta i en samlet behandling av de saker som behandles.
  • Skjer styrets saksbehandling allikevel i fysisk møte, kan ethvert styremedlem kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte uten å være fysisk til stede. Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre for saker der disse har rett eller plikt til å delta.
  • Dette gjelder også for styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3.

 

Unntak fra krav om avholdelse av fysisk generalforsamling

  • Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, det vil si ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.
  • Styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, også forhåndsstemming uten at det er fastsatt i selskapets vedtekter.
  • Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

 

Varighet

Forskriften er gitt i medhold av den såkalte koronaloven, og gjelder så lenge den loven gjelder; det vil si til 27. mai 2020.

 

Generalforsamlinger som det er innkalt til i løpet av gyldighetsperioden til forskriften, kan avholdes i henhold til bestemmelsene i forskriften. Det vil si at generalforsamlinger som det er innkalt til før 28. mars 2020, må avholdes etter de ordinære reglene i aksjeloven (se vår opprinnelige artikkel av 16. mars 2020).

 

Forrang

Man må merke seg at bestemmelsene i forskriften går foran bestemmelser om saksbehandling i styremøte, generalforsamling og andre selskapsorganer i bl.a. aksjeloven, og i selskapers vedtekter og instrukser.

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.