Er krav om brannkum for slokkevann praktisert for strengt?
24.02.2020
Skrevet av: Senioradvokat Marius Hvitmyhr

Vi vet at flere boligeiere i Asker og Røyken (nå Asker kommune) er pålagt å anlegge og bekoste brannkum for slokkevann i forbindelse med oppføring av eneboliger. Noen har også opplevd å få slike pålegg etter at midlertidig brukstillatelse foreligger, altså etter at boligen er tatt i bruk.

Det er kostbart å oppfylle slik krav, og det får naturlig nok stor økonomisk betydning for byggeprosjekter, spesielt for private parter. Det bidrar dessuten til uforutsigbarhet at boligeiere først får vite om slike krav når de søker om ferdigattest.
 


I henhold til plan- og bygningsloven kreves det forsvarlig adgang til slokkevann før bygninger kan oppføres eller tas i bruk. Kravet er ytterligere utdypet i TEK 17 § 11-17.
 

Det fremkommer videre av forskrift om brannforebygging § 21 første ledd at «kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann». Et praktisk unntak er inntatt i forskriftens § 21 annet ledd, hvor det fremkommer at «i boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil».
 

I den nevnte kommunen disponerer brannvesenet tankbil, uten at kommunen har ansett dette tilstrekkelig for å oppfylle lovens og forskriftens krav.


I en generell uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet fra i år, fremkommer det at «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger også til grunn at om det er bygget lovlig etter byggteknisk forskrift med 8 meter mellom husene, alternativt brannskiller, så er det generelt lite fare for brannspredning. Det er dermed tilstrekkelig at brann- og redningsvesenet disponerer tankbil.».
 

Departementet sin uttalelse er dessuten i tråd med Godt Vann Drammensregionens retningslinjer for slokkevann, hvor det fremkommer at «i eksisterende boligområder med liten spredningsfare, f.eks. småhusbebyggelse med avstand mellom hus > 8 m og gårdsbruk, kan vannbehovet på 20 l/s fravikes dersom brannvesenet disponerer tankbil».


Uttalelsen fra departementet kan tyde på at kommunene har praktisert kravet til slokkevann for strengt, og man kan stille spørsmål ved om slike vedtak er gyldige. For å rekke boligprosjekter har boligeiere blitt påført en kostnad som kan ha vært unødvendig, og som kommunen har tvilsom hjemmel for å pålegge.
 

Utbygger kan kreve erstatning dersom vedtaket er ugyldig som følge av manglende hjemmel i lov eller forskrift. Det kreves da at kommunen er å bebreide for å ha tolket regelverket feil, dvs. at kommunen ikke har vært i unnskyldelig rettsvillfarelse. Om det foreligger erstatningsansvar, må vurderes konkret i hver enkelt sak.
 


Les gjerne også tidligere artikkel av Marius Hvitmyhr om det offentliges erstatningsansvar: Det offentliges erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.