Høyesterett med nyttig klargjøring om endringsoppsigelser
24.05.2019
Skrevet av: Advokat/partner Bjørn Jacobsen

Høyesterett avsa 15. mai 2019 en dom om såkalt endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse er egentlig ikke et juridisk begrep, men brukes av mange om situasjonen der en arbeidstaker får oppsigelse fra sin stilling kombinert med tilbud om en annen stilling på andre vilkår.

Saken for Høyesterett gjaldt en overstyrmann på Hurtigruten. Han ble sagt opp som følge av navigasjonsfeil i tett tåke. Feilene førte til at Hurtigruten berørte en grunne i Finnsnesrenna. Samtidig som oppsigelsen ble gitt, ble han tilbudt stilling som førstestyrmann i selskapet.

 

Arbeidsgiver argumenterte for at terskelen for en endringsoppsigelse er lavere enn ved alminnelige oppsigelser der arbeidstaker ikke får tilbud om annen stilling. Arbeidstaker mente på sin side at terskelen var den samme. Høyesterett besvarte ikke spørsmålet direkte, men uttalte at saklighetsvurderingen etter loven inneholder en «avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, og av rimeligheten av oppsigelsen».

I denne vurderingen la Høyesterett til grunn at det kan være relevant å legge vekt på om arbeidstakeren får fortsette i en annen stilling. Høyesterett presiserte at vekten av momentet vil variere med forholdene i den enkelte sak, og at innholdet i den nye stillingen sammenlignet med opprinnelig stilling ville være av særlig betydning.

 

I praksis betyr dette etter vår oppfatning at terskelen for en endringsoppsigelse er noe lavere enn ved en ordinær oppsigelse, men at det ikke er mulig å si noe generelt om hvor mye lavere terskelen ligger.

 

I den konkrete saken fant Høyesterett at overstyrmannen hadde begått en rekke feil forut for at skipet berørte grunnen. Høyesterett konkluderte med at arbeidsgiver hadde saklig grunn til oppsigelse, og la i den forbindelse også vekt på at han hadde fått tilbud om en annen stilling som hadde likhetstrekk med hans opprinnelige stilling:

 

«I den samlede saklighetsvurderingen har jeg også sett hen til at A fikk fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige likhetstrekk med hans tidligere arbeid»

 

I praksis ser vi at begrepet endringsoppsigelse noen ganger misforstås. Saken for Høyesterett illustrerer viktigheten av å forstå at en endringsoppsigelse forutsetter saklig grunn, og at lovens saksbehandlingsregler må etterleves.

Ta gjerne kontakt med oss for bistand dersom din bedrift står overfor endringsprosesser.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.