Forenklinger i aksjelovene fra nyttår
21.01.2019
Skrevet av: Marianne Aanes Stenstvedt

Stortinget vedtok i slutten av november 2018 nye forenklinger i aksjelovene. De fleste endringene gjelder fra 1. januar og fra 1. mars 2019. Dette er en forlengelse av forenklingene vedtatt sommeren 2017, som særlig var knyttet til nyetableringer.

 

Formålet med endringene er å gjøre hverdagen enda enklere, særlig for små og mellomstore aksjeselskaper. De nye forenklingene gjelder i hovedsak reglene om oppløsning og avvikling, mellombalanser, krav til forretningskommune i vedtektene og ivaretakelse av daglig leders oppgaver i selskaper uten daglig leder.  

 

Hovedformålet er å bidra til økt verdiskaping, og særlig å tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen. Krav om prosesser eller rapportering er fjernet i de tilfellene der nytten ikke oppveier kostnaden. Dette gjelder særlig for selskaper som har fravalgt revisjon. Etter de nye forenklingene vil det også bli enklere og rimeligere å avvikle et aksjeselskap. Det er anslått at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene.

 

Lovendringene som er vedtatt, er blant annet disse:

 

Styrets oppgaver i aksjeselskaper uten daglig leder

Fra 1. januar 2019 gjelder presiseringen om at styret står for den daglige ledelsen i aksjeselskaper uten daglig leder.

 

Unntak fra plikten til å revidere avviklingsbalanser mv.

Fra 1. januar trenger ikke lenger aksjeselskaper som har valgt bort revisjon av årsregnskapet, å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars fjernes også kravene til å revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret for disse selskapene. Selskaper som har revisjon, skal fortsatt revidere slike avviklingsbalanser mv.

 

Sittende styre skal forestå avviklingen

Fra 1. mars skal det ikke lenger velges et eget avviklingsstyre når et selskap er besluttet oppløst. Fra denne datoen skal det sittende styret stå for, og ha ansvaret for, avviklingen.

 

Forenklinger i vedtektene

Fra 1. mars oppheves kravet om at aksjeselskapers forretningskommune må angis i vedtektene. Hensynet til å finne frem til aksjeselskaper anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

 

Endringer i reglene om mellombalanser

Det er vedtatt at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.

 

Alle selskaper må sende inn slike mellombalanser til Regnskapsregisteret på samme måte som årsregnskap. Dette gjelder uavhengig av om mellombalansen er revidert eller ikke. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap. Formålet bak endringen er at skattemyndighetene, kreditorer og andre berørte aktører skal få bedre tilgang til informasjon.

 

Endringer i reglene om mellombalanser trer i kraft senere, blant annet fordi det må gjøres tekniske endringer i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.