Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår
Skrevet av: Bjørn Jacobsen

Et nytt år står snart for døren og tradisjonen tro innebærer det også endringer i arbeidsmiljøloven. Årets endringer tar i hovedsak sikte på å styrke rettighetene til ansatte i bemanningsbyråer samt stramme inn adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Dette innebærer:
 

  • Hovedregelen om fast ansettelse videreføres, men begrepet blir nå definert nærmere i arbeidsmiljøloven.
  • Stillingsomfang må konkretiseres, arbeidstaker skal kunne forutse arbeidsmengden.
  • Det vil ikke lenger være mulig å ansette arbeidstakere fast uten garantilønn, slik praksis har vært hos de fleste bemanningsbyråer.
  • Unntaket for innleie etter avtale med de tillitsvalgte snevres inn.

 

Fast ansettelse defineres og presiseres

Arbeidsmiljølovens klare hovedregel er at arbeidstakere skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan kun inngås dersom vilkårene for en av unntaksbestemmelsene er oppfylt. Det har ikke tidligere vært definert hva som menes med fast ansettelse. I bemanningsbransjen har det vært vanlig med såkalt fast ansettelse uten garantilønn. Arbeidstakeren («vikaren») har vært ansatt fast, men har kun hatt rett til lønn når vedkommende har vært utleid til en kunde. I enkelte bransjer har det også vært vanlig med utstrakt bruk av tilkallingshjelp eller ringevikarer.  

 

Lovgiver har ønsket å skape en større forutsigbarhet for disse arbeidstakerne, og sikre at arbeidsgivere ikke omgår arbeidsmiljølovens regler for midlertidig ansettelse. Fast ansettelse vil derfor fra nyttår defineres slik:
 

«Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.»
 

Det sentrale er at det må være avklart mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i hvilket omfang arbeidet skal utføres. Arbeidstakeren skal ha en reell mulighet til å forutse arbeidsmengden og lønnen. Dette kan gjøres gjennom å oppgi en bestemt stillingsbrøk eller ved å konkretisere arbeidsomfanget på en annen måte. En avtale som angir at arbeidstaker skal arbeide for eksempel to timer hver tirsdag, vil oppfylle lovens krav.

 

Det er viktig å understreke at stillingsomfanget som angis, skal være reelt. Det innebærer at stillingsomfanget skal samsvare med (og ikke være lavere enn) det faktisk forventede behovet arbeidsgiver har for arbeidsinnsats. Det fremgår dessuten av den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven at arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, dersom arbeidet skal utføres periodevis. 

 

I praksis betyr dette at kontraktsformen «fast ansettelse uten garantilønn» som benyttes i bemanningsbransjen, ikke kan videreføres. Bemanningsbyråene må nå enten sikre arbeidstakerne et visst arbeidsomfang og lønn, eller ansette arbeidstakeren midlertidig for det enkelte oppdrag. Slik midlertidig ansettelse krever at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Dersom bemanningsbyrået har et noenlunde stabilt og permanent behov for arbeidskraft, vil vilkåret normalt ikke være oppfylt. Rammebetingelsene for bemanningsbyråer har følgelig blitt vesentlig strammere.

 

Tilkallingshjelp

Mange arbeidsgivere dekker sitt sporadiske behov for arbeidskraft gjennom tilkallingshjelp. Det vil fremdeles være lovlig å benytte slik tilkallingshjelp, så sant vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. En lovlig måte å organisere dette på vil være å utarbeide en rammeavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår, for så å supplere denne rammeavtalen med en enkel (skriftlig) avtale for hver gang vedkommende faktisk tilkalles. Det er ikke til å unnslå at dette er en nokså tungvinn prosess, men arbeidsmiljøloven krever at det inngås en arbeidsavtale for hvert oppdrag.

 

Dersom tilkallingen i realiteten fyller et fast arbeidskraftbehov, skal vedkommende som det klare utgangspunkt ansettes fast. Arbeidstaker må da sikres forutsigbarhet for lønn og arbeid som beskrevet ovenfor.  

 

Arbeidsgivere som benytter seg av tilkallingshjelp, bør på denne bakgrunn forsikre seg om at kontraktsmaler og faktisk anvendelse av kontraktsmalene samsvarer med lovens krav også etter nyttår.

 

Innleie fra bemanningsbyråer

Adgangen til innleie fra bemanningsbyråer vil bli strammet inn noe fra nyttår. Slik innleie krever normalt at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Innleie fra et bemanningsbyrå kan med andre ord foretas dersom kunden istedenfor innleie kunne ansatt vedkommende midlertidig.

 

Arbeidsmiljøloven åpner for at bedrifter kan inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer, uten hensyn til om bedriften ellers oppfyller vilkårene for slik innleie. Vilkårene for inngåelsen av en slik avtale med tillitsvalgte har kun vært at bedriften har vært bundet av en tariffavtale, og at de tillitsvalgte representerer et flertall av de ansatte i den arbeidskategori arbeidsinnleien omfatter. Enkelte virksomheter har derfor i samarbeid med tillitsvalgte opprettet lokale tariffavtaler, i den hensikt å etablere et grunnlag for fri innleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer.

 

Denne muligheten vil nå kun være forbeholdt bedrifter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Fagforening med innstillingsrett er i praksis et fagforbund med minst 10.000 arbeidstakere som medlemmer. Det er grunn til å merke seg at avtaler inngått før 1. januar 2019, kun vil gjelde frem til 1. juli 2019.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson