Uke 52: #VissteDuAt: Endringer i aksjelovene fra nyttår
Skrevet av: Advokat/partner Marianne Aanes Stenstvedt

Den 1. januar 2022 trer mindre endringer i aksjelovene i kraft. Formålet med endringene er åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen. Endringene har særlig betydning for eiere av forvalterregistrerte aksjer. Fra 1. januar gjelder blant annet nye regler om aksjebok, aksjeeierregister og informasjon om aksjeeiere og deltakelse på generalforsamling.


Nye regler om aksjebok, aksjeeierregister og informasjon om aksjeeiere og deltakelse på generalforsamling

Endringene omfatter blant annet justeringer av beskrivelsen om hva aksjeeierboken og aksjeeierregisteret skal inneholde. Det innføres nå også krav til at aksjeeierregisteret inneholder digital adresse. Den digitale adressen skal likevel ikke gis ut ved innsyn i aksjeeierregisteret.

 

Fra 1. januar 2022 skal selskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked, offentliggjøre hvilke aksjeeiere som har deltatt på generalforsamlingen. Offentliggjøringen skal skje på selskapets nettside innen 15 dager etter generalforsamlingen. Oversikten skal vise hvilke aksjeeiere som deltar, enten selv eller ved fullmektig, og hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Det er ikke krav om at selskapene offentliggjør noen annen informasjon enn denne.

 

Fra nyttår fjernes også regelen om at noterte selskaper i visse tilfeller kan ha to ukers innkallingsfrist.

 

Nye regler om kommunikasjon med aksjeeiere i allmennaksjeselskaper

Allmennaksjeselskaper, som ikke er omfattet av verdipapirhandelloven, kan fra 1. januar 2022 benytte elektronisk kommunikasjon uten samtykke fra aksjeeierne. Det er krav om at styret informerer aksjeeierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk.

 

Ny regel om fristberegning

Allmennaksjeloven oppdateres med tydeligere regler for hvordan man skal beregne antall virkedager der loven setter frister.

 

Andre endringer

Endringsloven omfatter også flere endringer, men hvor det er behov for nærmere vurdering og utredning for å kunne fastsette dato for ikrafttredelse. Blant annet må det vurderes hvilke tekniske tilpasninger som bør gjennomføres av aktørene før de resterende endringene trer i kraft.

 

Du kan lese endringsloven (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-11-84?q=lov%20om%20endringer%20i%20aksjelovgivningen
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson