Uke 37: #VissteDuAt - Enkeltpersonforetak vs. aksjeselskap – Hvilken organisasjonsform bør du velge?
15.09.2022 | Selskapsrett
Skrevet av: Advokatfullmektig, Maren Lumkjær Hoel

Enkeltpersonforetak vs. aksjeselskap – hvilken organisasjonsform bør du velge?

 

Valg av organisasjonsform kan ha stor praktisk betydning for deg og virksomheten din. Alle organisasjonsformer har fordeler og ulemper, og det må derfor foretas en konkret vurdering for å finne den organisasjonsformen som passer best for deg.
 

Ved valg av organisasjonsform må du blant annet ta hensyn til ansvar for virksomhetens gjeld, skatt, risiko og rettigheter og plikter.
 

I praksis erfarer vi at valget oftest står mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Denne artikkelen vil derfor gi en kort oversikt over forskjellene mellom et enkelpersonforetak og et aksjeselskap.

 

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å starte en virksomhet på. Organisasjonsformen har få formelle krav, og det er derfor enkelt å komme i gang. Det er heller ikke krav om startkapital. Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du eneeier av virksomheten.
 

For å kunne etablere et enkeltpersonforetak, må du drive næringsvirksomhet. Dette innebærer at virksomheten må drives for egen regning og risiko, og den må være av et visst omfang og varighet. I praksis sier vi ofte at virksomheten må være egnet til å gi overskudd.  
 

Ved etablering av enkeltpersonforetak er det viktig å være klar over at du som innehaver hefter personlig for virksomhetens gjeld. Dette betyr at dersom virksomheten ikke klarer å betale regningene sine, er du som innehaver personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser. Dersom du ønsker å etablere et enkeltpersonforetak bør du derfor vurdere hvor stor risiko det er knyttet til virksomheten. Jo større risiko, jo mer er det som taler for å heller etablere et aksjeselskap.
 

Dersom du er innehaver av et enkeltpersonforetak, regnes du ikke som ansatt i selskapet, og du vil derfor ikke motta lønn. På den annen side har du større mulighet til å gjøre privatuttak fra selskapet til din private økonomi. Det er viktig å være oppmerksom på at det er du som innehaver som er skattepliktig subjekt i et enkeltpersonforetak. Skatten i et enkeltpersonforetak betales forskuddsvis fire ganger i året, basert på virksomhetens forventede overskudd.
 

Som innehavere av et enkeltpersonforetak har du dårligere sosiale rettigheter sammenlignet med en vanlig arbeidstaker. Ved sykdom vil retten til sykepenger for en innehaver av enkeltpersonforetak inntre fra 17. sykedag og med 80 % dekning. En alminnelig arbeidstaker har krav på 100 % dekning fra første sykedag. Du vil heller ikke ha krav på dagpenger ved arbeidsledighet.

 

Aksjeselskap

Aksjeselskap er en vanlig organisasjonsform dersom virksomheten du skal drive er av en viss risiko. Dette skyldes at et aksjeselskap anses som en egen juridisk person og eieren/eierne hefter derfor ikke personlig for selskapets gjeld og forpliktelser. På denne måten kan aksjeselskap gi trygghet for eierne.
 

Ved etablering av aksjeselskap er det, i motsetning til enkeltpersonforetak, en rekke formelle krav som må være oppfylt ved stiftelse. For det første er det krav til en aksjekapital på minst 30 000 kroner ved stiftelse. Eierne må allikevel være forberedt på å stille ytterligere sikkerhet dersom selskapet ønsker å ta opp lån, særlig i oppstartsfasen. I tillegg vil selskapet og eierne være bundet av bestemmelsene som følger av aksjeloven, som oppstiller en rekke formelle krav som selskapet og eierne må forholde seg til.
 

Et aksjeselskap kan ha flere eiere som eier hver sin andel av selskapet gjennom aksjer. Aksjene er normalt omsettelige. Dette gjør aksjeselskapsformen mer investorvennlig sammenlignet med enkeltpersonforetak.
 

En annen fordel med aksjeselskap er at du kan være både eier og ansatt i selskapet. Dersom du er ansatt i selskapet, regnes du som arbeidstaker, og du vil ha krav på sykepenger fra første sykedag med 100 % dekning. I tillegg vil du opparbeide deg retten til dagpenger ved arbeidsledighet.
 

Et aksjeselskap blir ansett som et eget, selvstendig skattesubjekt. Overskuddet til selskapet blir beskattet med 22 %. Om du som eier vil ta ut hele eller deler av overskuddet, tas dette normalt ut som utbytte. Utbytte fra aksjeselskap til personlige eiere er underlagt beskatning på 22 %. For inntektsåret 2022 skal dette oppjusteres med faktor 1,60, slik at skatten på utbyttet isolert sett blir 35,2 %.

 

Endring av organisasjonsform

Skulle du angre valget av organisasjonsform, er det mulig å senere endre dette. I praksis vil dette være omdanning av enkeltperson til aksjeselskap. Dette kan du lese mer om i vår artikkel.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.