Uke 17: #VissteDuAt: Hvordan håndtere inngrep i immaterielle eneretter?
Skrevet av: Advokat Thea Tveter og advokatfullmektig Jonas Melander Hansen

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for ulike typer ikke-materielle rettigheter som en bedrift eller person har til noe som er utviklet gjennom kreativt, intellektuelt arbeid. De fleste immaterielle rettighetene inneholder en enerett for rettighetshaveren. Hensynet til allmenhetens interesser og fri konkurranse medfører imidlertid at enerettene må begrenses,  og de er derfor ofte tidsbegrenset. I tillegg gjøres det ofte unntak fra hovedregelen om enerett til fordel for andre enn rettighetshaverne. 
 

I denne artikkelen ser vi på innholdet i sentrale eneretter. Videre forklarer vi hvordan slike eneretter etableres, og hvilken varighet de normalt har. Avslutningsvis kommer vi med noen tips til hva kan du gjøre dersom noen gjør inngrep i din enerett.

Lurer du fremdeles på hva immaterielle rettigheter her? Se vår tidligere #VissteDuAt: Uke 26: #VissteDuAt – Hva er immaterielle rettigheter?


Varemerkerett


Etablering av eneretten

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, og som kan gjengis grafisk. Enerett til varemerke kan etableres ved registrering, eller den oppstår som følge av at varemerket anses som innarbeidet.
 

Innhold

Enerett til varemerker kan oppnås etter bestemmelsene i varemerkeloven med forskrifter. Det grunnleggende vilkåret for enerett er at varemerket må ha særpreg (distinktivitet) som kjennetegner de varene eller tjenestene det gjelder. Enerett til varekjennetegn innebærer at andre ikke kan benytte kjennetegn som kan forveksles med ditt varekjennetegn i næringsvirksomhet. Bruk av forvekselbare kjennetegn vil utgjøre et inngrep i eneretten.
 

Varighet

En varemerkeregistrering varer i 10 år fra søknadsdagen, før denne må fornyes. Du kan fornye registreringen hvert tiende år – et ubegrenset antall ganger. Du må imidlertid selv sørge for fornyelse, inkludert betaling av fornyelsesavgiften innen fastsatte frister. Hvis ikke opphører registreringen. Etter registreringen av varemerket oppstår det en bruksplikt, slik at varemerkeregistreringen kan kreves slettet dersom innehaveren ikke reelt har benyttet merket innen fem år etter registrering.
 

Designrett


Etablering av eneretten

Design er utseendet eller formen til et produkt eller deler av et produkt, Alle slags produkter, også ikke-materielle fremstillinger, kan få vern. Enerett til design er regulert av designretten og oppnås ved registrering hos Patentstyret eller annen registreringsmyndighet i andre land. Søknaden må spesifisere de produktklasser som man ønsker registrering for. For at du skal få enerett til et produkt ved designregistrering, må produktets utseende skille seg fra alle kjente design på registreringstidspunktet – det må ha individuell karakter. I tillegg er det et krav om at designen må være ny på søknadstidspunktet. Det gjelder imidlertid et unntak dersom designen har vært vist i inntil 12 måneder før søknadstidspunktet.

 

Innhold

Designretten er en enerett til å utnytte designen eller en design som gir den informerte brukeren tilsvarende helhetsinntrykk. I utgangspunktet medfører eneretten at enhver utnyttelse av designen er forbeholdt designhaveren. For at andre skal kunne utnytte designen, kreves det samtykke fra designhaveren.
 

Loven gjør visse unntak fra eneretten og fastslår at eneretten ikke forhindrer at andre bruker designen i privat og ikke-kommersiell sammenheng, til eksperimentelle formål eller til undervisnings- og sitatbruk, forutsatt at utnyttelsen er i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skader designhaverens interesser.
 

Varighet

Registreringen gjelder i inntil fem år fra den dagen søknaden ble inngitt. Den kan etter søknad, og mot avgift til Patentstyret, fornyes for nye femårsperioder til maksimalt 25 år. Dette må du selv passe på og sørge for fornyelse.

 

Opphavsrett


Etablering av eneretten

Opphavsrett er en begrenset enerett til å råde over et åndsverk. Åndsverk er verk som skyldes menneskelig tankevirksomhet, og kan for eksempel være et fotografi, musikk, film, dataprogram eller et litterært verk. Opphavsretten oppstår samtidig som verket skapes, men opphavsrett kan ikke registreres i Norge. Å få opphavsrett krever altså verken registrering eller andre formaliteter.


Innhold

Det sentrale elementet i opphavsretten er en enerett til utnyttelse av verket gjennom for eksempel kopiering, bearbeidelse eller publisering. I Norge må opphavsrett både hevdes og håndheves av innehaveren.


Varighet

Den eneretten som opphavsretten gir, varer i opphavsmannens levetid og i 70 år etter utløpet av hans dødsår.

 

Hva kan du gjøre hvis noen gjør inngrep i din enerett?

 
  • Dersom du utsettes for at et inngrep i dine eneretter, bør du kontakte den andre parten. Vi anbefaler at du tar skriftlig kontakt, da dette er lettere å dokumentere senere i en eventuell forhandling eller rettslig tvist.
     
  • Gjelder inngrepet varemerke- og designrettigheter bør du vedlegge en kopi av registreringen din. Vi opplever at man ofte kan stoppe urettmessig bruk ved å fremvise dokumentasjon på enerett.
     
  • Dersom dialogen med den andre parten ikke fører frem, kan du håndheve dine rettigheter gjennom Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter og domstolsapparatet. Dersom du har sikret deg rettigheter til varemerke og design, vil dette være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Vurderingene knyttet til immaterielle rettigheter kan være komplekse, og alle saker innenfor dette feltet må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vi bistår jevnlig med vurderinger og rådgivning knyttet til immaterielle rettigheter. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp. 
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson