Uke 15: #VissteDuAt - Råd til deg som skal gjennomføre et generasjonsskifte
Skrevet av: Advokat/partner Anne Taran Tjølsen

Går du med tanker om å slippe til neste generasjon i familiebedriften, på hytta eller i leiligheten i Spania? Da er et gunstig tidspunkt for å gjennomføre et generasjonsskifte.


I mediene har det vært spekulert i om arveavgiften kan gjeninnføres hvis vi får et regjeringsskifte til høsten. Om det faktisk vil skje, i hvilken form, og med hvilke satser, vet vi ikke, men det er uansett en god idé å tenke igjennom hva en eventuell arveavgift vil bety for deg og dine arvinger hvis den skulle gjeninnføres.


Arveavgiften i Norge ble avviklet i 2014. Dermed har det aldri vært så gunstig som nå å overføre verdier til neste generasjon. Gjennomført riktig kan et styrt generasjonsskifte skape forutsigbarhet og klarhet når det gjelder givers ønsker for alle involverte parter, og være et nyttig verktøy for å hindre familiekonflikter. Men det fordrer åpenhet, evne til å lytte, og gode diskusjoner i familien i forkant av gjennomføring.  


Hva er dine ønsker og forventninger?

Som første trinn i et mulig generasjonsskifte bør du tenke nøye gjennom hvorfor du vil overføre verdier til neste generasjon. Du bør vurdere hvilke verdier du ønsker å overføre, og til hvem. Du bør vurdere hvem du anser best egnet til å overta driften av familieselskapet, og du bør vurdere både din egen og mottakers alder på tidspunktet for overføringen av hensyn til hvor mye kontroll du ønsker å gi fra deg.

Du bør se overføringene i et helhetlig bilde. Hvis du gir bort hytta nå til ett av barna, hva skal de andre barna i så fall motta? Skal hytta avkortes i senere arveoppgjør med de øvrige barna? Og hvis alle barna skal overta aksjene i familiebedriften, hvem skal ha avgjørende myndighet og hvordan skal de andres eventuelle minoritetsinteresser ivaretas? Skal de ha stemmerett, styrerepresentasjon eller annet? Du bør ta med eventuelle svigerbarn i vurderingene. De har ofte stor påvirkning som det er klokt å ta i betraktning. Er det særkullsbarn i bildet, bør du vurdere hvordan du ønsker å ivareta disse i forhold til felles barn.
 

Dessuten bør du tenke nøye gjennom hva du vil beholde selv, og hva du trenger for å kunne ha den levestandarden du ønsker deg resten av livet.
 

Involvere og diskutere

Når du har en klar oppfatning av hvordan du ønsker at generasjonsskiftet skal gjennomføres, bør du diskutere tankene dine med barna og avklare om dine forventinger samsvarer med deres.


Er ingen av barna interessert i å overta, bør du kanskje vurdere salg isteden. I så fall bør du vurdere om du har en skattemessig optimal eierstruktur på verdiene dine – eventuelt hva som må til for å få på plass en slik struktur før et salg. Ganske mange velger å legge familieselskapet inn i en holdingstruktur i forkant av salg, for å kunne selge aksjer skattefritt. Fritidseiendommer og andre formuesverdier som skal brukes privat, bør eies privat.
 

Hvis du overfører aksjene i familieselskapet til barna, bør du før en overføring sørge for å få på plass en aksjonæravtale som regulerer blant annet utbytterettigheter, forkjøpsrettigheter osv. Er det fritidseiendommen du ønsker å overføre til barna i fellesskap, bør du sørge for at det inngås en sameieravtale, kanskje også et husordensreglement. Det er utrolig hvor små bagateller som kan skape strid og uvennskap.
 

Kort om overføring av aksjer

Det absolutte utgangspunktet er at en aksjeoverføring må ha realitet både for deg og mottakeren for at den skal stå seg i forhold til skattemyndighetene. Det vil ikke være nok å etablere A- og B-aksjer der kun A-aksjene har stemme- og utbytterett. Da har du egentlig bare overført formuesskatt til barna dine. Det er heller ikke nok å overføre B-aksjer som kun gir utbytterett til å dekke formuesskatten. Slike overføringer innebærer ingen realiteter, verken for deg eller barna. Men det vil være tilstrekkelig om både A- og B-aksjene har utbytterett selv om kun A-aksjene har stemmerett.
 

Skatteetaten går konkret til verks. De ser på hvem som etter gaveoverføringen sitter med de økonomiske rettighetene til aksjene, typisk avkastningen i form av utbytte. Slik rett må være ubetinget for å stå seg. Det er ikke nok at giver gjennom sin A-aksje kan bestemme at B-aksjene likevel skal få utbytte. Derimot trenger ikke B-aksjen ha lik rett til utbytte som A-aksjen; den kan graderes.

Skatteetaten ser også på hvem som sitter med de organisatoriske rettighetene, dvs stemmeretten, og dermed kontrollen i selskapet. Slipper du til barna dine i beslutningene, er dette et klart moment med hensyn til realiteten i overføringen.  
 

Vurderingene blir gjort på tidspunktet for gaveoverføringen. En gave anses ytt først når giveren med «endelig virkning har gitt fra seg rådigheten, eller den etter forholdene vesentlige rådigheten». Dersom det først er på det senere tidspunktet når giver dør, blir det beregnet arveavgift ut fra verdiene på dødsfallstidspunktet. Tenk deg at du gir bort 99 % av aksjene i selskapet i form av B-aksjer. Resterende 1 % er knyttet til A-aksjen, som har stemmerett og rett til 80 % av utbyttet. B-aksjene har ikke stemmerett og kun rett til 20 % av utbyttet. Hvor store verdier er egentlig overført?

Skattemyndighetene vil fort legge til grunn at det reelt kun er overført 20 % av verdiene, og at det dermed skal beregnes arveavgift av 80 % av verdien på tidspunktet for det senere arvefallet.

Disse vurderingene må vurderes opp mot andre rettigheter i aksjene, for eksempel om det er salgs- eller pantsettelsesforbud knyttet til aksjene, hvilken pris som skal legges til grunn ved eventuell forkjøpsrett, osv. En tommelfingerregel er å spørre seg om du har den samme faktiske situasjonen, etter at du ga fra deg aksjene som før. I så fall har du en klar risiko for at tidspunktet for overføring vil bli underkjent.
 

Gjennomføring – formalisering

Når både egne og arvingenes ønsker og forventinger er avklart, er det tid for å formalisere overføringene. Vi anbefaler at det utarbeides gavebrev som viser hva som overføres, verdien av det mottatte på overføringstidspunktet, om verdien skal oppreguleres ved senere og endelig arvefall og eventuelt hvordan, om gaven skal være mottakerens særeie, om det skal unntas vergemål dersom mottaker er mindreårig, om det skal avkortes i fremtidig arv osv. Vi anbefaler at alle barna signerer alle gavebrevene. På den måten kan ingen i ettertid si at de ikke visste om gavene.
 

Eventuelle aksjonæravtaler, sameieravtaler, husordensregler mv bør også være nedtegnet skriftlig på tidspunktet for gaveoverføringen. Formaliseringene skaper klarhet i hva som er betingelsene ved gaveoverføringene, for sameiet og for aksjonærforholdet, og man unngår i større grad at det oppstår krangel om hva som faktisk ble avtalt i ettertid.
 

I tillegg anbefaler vi deg å sette opp et testamente, der hva som er gitt i forskudd til den enkelte fremgår, dessuten hvordan de resterende verdiene ønskes fordelt.
 

Dokumentavgift

Ved overføring av fast eiendom som gave/forskudd på arv, påløper det dokumentavgift ved overskjøting av grunnbokshjemmelen. Det gjør det ikke ved en arveoverføring ved dødsfall for den delen av eiendommen du arver. For søskens andeler påløper det dokumentavgift dersom du overtar hele eiendommen.
 

Unnlater du å overskjøte grunnbokshjemmelen på gavetidspunktet, må du være forberedt på at den kommer på det senere tidspunktet ved arvefallet. Vi er kjent med at en del rapporterer inn dette som overført ved arvefallet til Kartverket og dermed unngår dokumentavgift fordi Kartverket legger til grunn at eiendommen først er overført ved dødsfall. Da har du strengt tatt gitt uriktige opplysninger, og du løper en risiko for gjennomskjæring og beregning av dokumentavgift av verdien på dødsfallstidspunktet basert på at eiendommen reelt sett ble overført som gave på det tidligere tidspunktet.
 

Ta gjerne kontakt!

Dette er noen utgangspunkter fra vår side, der realitet i overføringene er det helt sentrale. Det er i tillegg mange konkrete detaljer som bør vurderes ved et generasjonsskifte. Vi i Svensson Nøkleby hjelper deg gjerne med innspill og de konkrete vurderinger som bør gjøres i ditt tilfel
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson