Opplysninger om priser til forbrukere

Etter markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften plikter selger av tjenester til forbrukere å opplyse om pris, i den grad det er praktisk mulig.

Svensson Nøkleby Advokatfirma har en stor andel av næringskunder, men vi påtar oss også oppdrag for forbrukere. Ettersom disse oppdragene varierer mye med hensyn til karakter og omfang, er det ikke mulig å oppgi en bestemt pris for denne typen oppdrag, men vi kan si noe om timeprisintervallene. 

Svensson Nøkleby benytter ikke samme timepris for alle saker. Timeprisen varierer fra sak til sak og vil i noen grad bero på skjønn, dvs. at den fastsettes basert på oppdragets art og vanskelighetsgrad og de verdier det gjelder. I tillegg gjelder det at salæret alltid skal stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. 

Fra 1. juli 2022 ligger prisene våre i følgende intervaller:
 

Timepris-intervaller

Forbrukere*

Partnere

2 700 – 3 375

Senioradvokater

2 400 – 3 000

Ansatte advokater

2 200 – 2 750

Advokatfullmektiger

1 900 – 2 375

 

(inkl. mva)


* Med forbrukere menes fysiske personer som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. markedsføringsloven § 5.

Ved henvendelse til våre advokater vil det bli foretatt en vurdering av hvilke timepriser som vil gjelde for oppdraget. I tillegg kommer eventuelle utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget, som reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, rettsgebyrer m.m. Før oppdraget igangsettes, vil det utarbeides en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, timepriser mv. Sammen med våre generelle oppdragsvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget.
 
W:
H: