Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Skrevet av: Advokatfullmektig Håkon Steimler

Denne artikkelen er fra 3. juli 2020. Oppdatert informasjon ligger her: Elektroniske generalforsamlinger og årsmøter i boligselskaper


Både borettslagsloven og eierseksjonsloven legger opp til at generalforsamling/årsmøte skal skje ved fysisk oppmøte. Mange styremedlemmer i borettslag og eierseksjonssameier har lurt på hva de skal gjøre med generalforsamlingen og årsmøtet i år, når gjennomføringen har blitt vanskeliggjort av den pågående pandemisituasjonen. Tidligere i våres skrev vi om en midlertidig forskrift som åpnet for at møtet kunne avholdes ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. Forskriften er opphørt, men nå har det kommet en ny midlertidig lov som forlenger denne adgangen. Den midlertidige loven gir også regler om forlenget frist for avholdelse av generalforsamling/årsmøte og mulighetene for elektronisk kommunikasjon for øvrig.

 

Ordningen er i stor grad en videreføring av den løsningen som fulgte av forskriften. Det er styret som beslutter om møtet skal avholdes uten fysisk oppmøte. Treffer styret en slik beslutning, er det listet opp i lovens § 2 at følgende gjelder for gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen:

 

  • Styret må gi samtlige andels eller seksjonseiere mulighet til å delta i behandlingen av sakene. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, herunder tillate bruk av forhåndsstemme.
  • Styret skal gi forretningsfører, revisor og eventuell daglig leder mulighet til å uttale seg om aktuelle saker.
  • Styreleder, eller annen møteleder som generalforsamlingen eller årsmøtet velger, skal sørge for at det føres protokoll etter reglene i bustadbyggjelagslova § 517, burettslagslova § 7-9 og eierseksjonsloven § 53.

 

For øvrig gjelder bestemmelsene i eierseksjonsloven kapittel VI, burettslagslova kapittel 7. I lovens § 4 bestemmes det at protokollen kan signeres ved bruk av betryggende elektronisk signatur, eller ved bilde av fysisk signert protokoll.

 

Foruten adgangen til å avholde møte ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, er fristen for avholdelse av ordinær generalforsamling og årsmøte i 2020 forlenget fra utgangen av juni til 31. august. Dette gir boligselskapene bedre tid til å gjennomføre generalforsamlingen/årsmøtet i år.

 

Ettersom forsendelse av fysiske dokumenter er en potensiell smittekilde for covid-19, er det også gitt bestemmelser om muligheten for boligselskapet til å kommunisere ved elektroniske kommunikasjonsmidler, slik som e-post. I borettslagsloven er utgangspunktet at elektronisk kommunikasjon kan skje dersom det foreligger uttrykkelig samtykke fra adressaten. Eierseksjonsloven har ikke samme bestemmelse.  

 

Den midlertidige loven gir likevel styret i både borettslag og eierseksjonssameier mulighet til å benytte elektronisk kommunikasjon uten at det foreligger uttrykkelig samtykke fra adressaten til dette. Unntaket er der seksjons- eller andelseier meddeler til styret at de ønsker innkallinger og øvrige dokumenter tilsendt på papir. De har da rett til å få dette.

 

Den midlertidige loven trådte i kraft den 19. juni, og varer frem til 1. november 2020. Dersom det er innkalt til møte før 1. november 2020, kan det avholdes ved hjelp av elektronisk kommunikasjon selv om det skjer etter at loven er opphevet.

 

Er du styremedlem i et borettslag eller et sameie, anbefaler vi deg å lese hele den midlertidige loven. Den finner du her: https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-06-19-90

Har du spørsmål til forskriften eller andre forhold i borettslaget eller sameiet, er det bare å ta kontakt med oss.

 

NBBL har også laget en veileder til innholdet i forskriften som har opphørt. Siden reglene i den midlertidige loven i stor grad er lik som forskriften, er veilederen nyttig også nå. Veilederen finner du her: https://www.nbbl.no/aktuelt/08042020-veiledning-%C3%A5pner-for-digital-gjennomfoering-av-aarsmoeter-og-generalforsamlinger/

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson