. Strafferett
Main Image

Strafferett

Vi bistår både privatpersoner og virksomheter i straffesaker, og vi tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Alle som straffeforfølges, har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra etterforskningen og inntil saken er ferdig behandlet av domstolen. Vi har erfaring fra alle typer straffesaker, men har særlig kompetanse innen områdene økonomisk kriminalitet, volds- og sedelighetskriminalitet, trafikksaker og organisert kriminalitet.

 

Vi bistår også fornærmede i straffesaker. Fornærmede eller pårørende har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring til retten i saker som gjelder drap, herunder bildrap, og grov vold der offeret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter. Det samme gjelder i grove familievoldssaker og nesten alle typer saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven. Ordningen omfatter også fornærmede i saker hvor det er ilagt besøksforbud, og den anmeldte bryter dette.

Fast forsvarer og bistandsadvokat

Advokat Andrea Wisløff er fra 2016 oppnevnt som fast forsvarer av Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett. Advokat Nina Andresen er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2017.
W:
H: