Main Image

EU/EØS-rett

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital. Det overordnede målet med EØS-avtalen er å knytte EØS/EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein, til EUs indre marked. Det indre marked baserer seg på et felles regelverk som praktiseres likt av medlemsstatene i EU og EØS. En forutsetning for EFTA-landenes rettigheter i det indre marked, er at EUs regelverk fortløpende tas inn i EØS-avtalen etter hvert som dette utvikles. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.

 

EØS-avtalen inneholder nærmere bestemmelser om statsstøtte. Statsstøttereglene begrenser økonomisk støtte fra det offentlige til foretak som utøver økonomisk aktivitet, og har nærmere prosedyrekrav for godkjennelse av slik støtte.

 

Vi kan blant annet bistå med å tolke og anvende EØS-avtalen i praksis. På vegne av klienter foretar vi vurderinger av om offentlige reguleringer og ordninger er i overenstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. Videre kan vi blant annet bistå med tolkningen av rekkevidden av forbudet mot statsstøtte i EØS-avtalen, hvordan offentlig støtte og støtteordninger mest hensiktsmessig kan gjennomføres, og notifikasjon og godkjenning av offentlig støtte til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Ta kontakt med:

STATSSTØTTE

Enkelt forklart er statsstøtte støtte gitt av et offentlig organ som innebærer en selektiv fordel man ikke ville fått under normale markedsforhold.
W:
H: