Ny Høyesterettsdom gir avklaringer om forseringskrav og plunder og heft-krav

Det er ikke uvanlig at entreprenører opplever plunder og heft (nedsatt produktivitet, forstyrrelser på arbeid og forsinkelser) som følge av byggherrerelaterte forhold, blant annet krav som skyldes andre entreprenører og byggherrens rådgivere. Det har til dels vært uklart hvilke beviskrav som gjelder for denne type krav, dvs. hvor spesifikt entreprenøren må dokumentere årsakssammenhengen mellom svikt i byggherreforhold og entreprenørens merkostnader.

Den 26. juni avsa Høyesterett dom i sak mellom HAB Construction AS og Statens Vegvesens som gir noen prinsipielle avklaringer. Saken for Høyesterett gjaldt sluttoppgjøret mellom HAB Construction AS og Statens vegvesen etter utbedring og oppretting av vegparsell på Fylkesveg 34 i Oppland. Kontrakten var basert på NS 3430 (tidligere standard for utførelsesentreprise, nå erstattet av NS 8405). Partene var uenige om avregning av flere av kontraktens prosesser, vederlaget for ett større tilleggsarbeid, samt entreprenørens krav om kompensasjon for forsering og plunder og heft.

 

Høyesterett behandlet kun kravet om tillegg for forsering og plunder og heft på om lag kr 36 500 000, og kom med en avklaring for hvilke krav som stilles til bevisene for årsakssammenheng mellom byggherreforhold og entreprenørens merkostnader.

 

Kort oppsummert oppstiller Høyesterett krav om at årsakssammenhengen for plunder og heft-krav må fastlegges i to trinn. Først må det bevises at det foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift som følge av byggherrens forhold. Dette omfatter å føre bevis for at det har inntrådt forhold under arbeidet som er byggherrens risiko, hvilke arbeidsoperasjoner disse har påvirket, i hvilke perioder det har skjedd og hvilke konsekvenser i form av redusert produktivitet som dette har medført for entreprenøren. Når det er ført sannsynlighetsbevis for konsekvensene, må det deretter sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom disse og entreprenørens merutgifter. Tilsvarende krav stilles for forseringskrav, det må først føres bevis for hvilken forsinkelse som ville påløpt uten forsering. Deretter må det føres bevis for hvilke kostnader den forseringen som byggherren svarer for har medført for entreprenøren.

 

Høyesteretts dom medfører en skjerping av de krav som stilles til entreprenørens dokumentasjon av forseringskrav og plunder og heft-krav.

 

Svensson Nøkleby inviterer til et frokostseminar i Nedre Storgate 19 tirsdag den 13. august fra kl. 08.00–09.30 (enkel servering fra kl. 07.45), hvor advokat Andreas Vikor og advokat Mats Ola Harberg vil gjennomgå dommen og de praktiske konsekvensene denne vil ha for entreprenører og byggherrer i fremtidige tilsvarende saker.

Meld deg på seminaret her: Frokostseminar 13. august

 
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.