Utbytte nå eller i 2022?
Skrevet av: Advokat/partner Anne Taran Tjøsen

Som mange er kjent med, har regjeringen foreslått å øke skatten på aksjeinntekter ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,6. Hvis du hadde planlagt en utbytteutdeling i 2022 eller senere, bør du derfor vurdere om det vil lønne seg å fremskynde den til 2021. I så fall er det bare tiden og veien.
 

En økning som foreslått vil medføre at effektiv skatt på utbytte og aksjegevinster øker fra 31,68 pst til 35,2 pst,  en økning på 3,52 %. Et utbytte på kr 1000 000 vil for eksempel medføre kr 352 000 i skatt mot tidligere kr 316 800, dvs. en forskjell på kr 35 200. Jo høyere utbytte eller gevinst, jo høyere skattekostnad, og dermed et større behov for å vurdere tidspunktet for uttaket ditt.
 

Vet du at du kommer til å trenge penger på privat hånd, f.eks. for å betale formuesskatten din i 2022, til å finansiere ny bolig, hytte eller annet, eller du uansett planlegger å ta ut et utbytte i løpet av et par år? Da vil det kunne lønne seg å fremskynde utdelingstidspunktet til 2021, men det må du imidlertid regne nærmere på.
 

Hva må du gjøre?

Det er generalforsamlingen som vedtar et utbytte, etter forslag fra styret, og det er beslutningen om utbytte som er avgjørende for om utbyttet skal inntektsføres i 2021 eller senere. At utbetalingen skjer i 2022, påvirker ikke dette.
 

Aksjeloven oppstiller noen vilkår som må være på plass før du kan foreta en utdeling fra selskapet:
 

  • Beslutning om tilleggsutbytte må treffes på grunnlag av årsregnskapet 2020, justert for eventuelle negative hendelser i 2021.
  • Er det ikke tilstrekkelig fri egenkapital i selskapet, kan du benytte en mellombalanse, f.eks. pr 31.10.2021, som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte, slik at årets opptjente overskudd kommer med i grunnlaget. For revisjonspliktige selskap må mellombalansen revideres.
  • Mellombalansen må godkjennes av generalforsamlingen før beslutning fattes, og skal registreres i Regnskapsregisteret før utbyttet deles ut.
    • Selskapet vil kunne godkjenne mellombalansen først, og deretter beslutte utdeling av ekstraordinært utbytte i samme generalforsamling.
    • Skal utbytte deles ut gjennom flere ledd i konsernet, må du passe på at mellombalanse og utbyttebeslutninger er på plass i hvert ledd. Morselskapet vil kunne inntektsføre planlagt utbytte fra datterselskapet, og ta det med i egen mellombalanse som grunnlag for utdeling til deg som aksjeeier. Men pass på at utdelinger ikke foretas før mellombalanser er registrert.
  • Selv om det er tilstrekkelig fri egenkapital, må du også påse at selskapet etter utdelingen har forsvarlig egenkapital og likviditet.


Hva bør du være oppmerksom på?

Hvis du velger å ta ut utbytte i 2021, fremskynder du betalingstidspunktet for utbytteskatten, noe som påvirker investeringskapitalen din og mulig fremtidig avkastning. Dette er det viktig å være klar over. Pengene kan alternativt anvendes av selskapet til reinvesteringer med høyere avkasting enn hva spart utbytteskatt utgjør. Igjen blir det en helt konkret vurdering.
 

Mottatt utbytte i 2021 innebærer ikke bare at du må betale skatten ett år før du ellers ville gjort, men også at det vil inngå dobbelt i formuesskattegrunnlaget ditt pr 1. januar 2022 med 100 % av verdien om du ikke er oppmerksom. Først som del av aksjeverdien pr 1. januar 2021, deretter som kontanter i bank eller som fordring som følge av utbytteutdelingen. Dette kan du unngå ved at du beslutter at utbyttet skal utbetales til aksjeeierne først i 2022 (maks 6 måneder fra beslutningstidspunktet). Slik fordring på utbytte skal etter skatteloven ikke medtas i formuesskattegrunnlaget før det er forfalt til betaling.
 

Beholder du pengene i selskapet, vil du få rabatt på aksjeverdien med 45 % i 2021 (forslag om reduksjon av rabatten til 35 % i 2022 i tillegg til økt formuesskattesats til 0,95 %), noe som demper formuesskattegrunnlaget på aksjene noe i forhold til full verdi på uttatte midler som du eier privat, nå som bankinnskudd eller fordring.   
 

Vær også oppmerksom på at andre forhold kan påvirkes av en høy utbytteinntekt, blant annet mulighetene for stipend i Lånekassen.
 

Skal du selge aksjer, kan det hende du ønsker å fremskynde realisasjonen til 2021 slik at eventuell gevinst beskattes med 31,68 % istedenfor 35,2 %. Ligger du an til tap, bør du vente til 2022 da det gir større effekt på fradraget.
 

Vi understreker at regjeringens forslag er nettopp det – et forslag. Endelig vedtak vil bli fattet i begynnelsen av desember. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at eierinntektsskatten i hvert fall blir 35,2 fra 2022. 
 

Ønsker du bistand til å vurdere om det vil lønne seg å fremskynde et utbytte eller et aksjesalg, hører vi gjerne fra deg.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson